W każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku.


w każdym-tli-ja­kaś-is­kra-rozsądku
robert louis stevensonw każdymtlija­kaśis­krarozsądkuw każdym tlitli ja­kaśja­kaś is­krais­kra rozsądkuw każdym tli ja­kaśtli ja­kaś is­kraja­kaś is­kra rozsądkuw każdym tli ja­kaś is­kratli ja­kaś is­kra rozsądkuw każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku

W każdym tli jakaś iskra rozsądku.– Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.So­lid­ny kra­wiec nie kra­je, jeśli mu ma­terii nie sta­je, tak ro­bi tyl­ko partacz.jes­tem bo­gata w uśmie­chy i łzy ocze­kiwa­nie pod gwiazdami na odgłos kroków bo­gata w smut­ki i ser­ca porywy gdy skra­dając się zak­ry­wasz mi oczy w ocze­kiwa­niu jest ja­kaś tortura na którą wy­rażam zgodę ja­kaś ra­dość za­par­ty dech perły łez roz­pacz dreszcze Chytrość zajmuje coraz bardziej miejsce zdrowego rozsądku i roztropności, które powinny przewodzić obywatelom. Adwokaci wielce są zadowoleni, gdy widzą, że na każdym kroku trzeba korzystać z ich usług w zarządzaniu swoimi sprawami, sędziom zaś wcale nie sprawia przykrości sprawowanie władzy nad tymi, których im naraili adwokaci.W Kra­kowie u Krawca Coś widzimisię Że two­ja su­kien­ka wi­si Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi. Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię.