W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie 


w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
carl gustav jungw każdymz nasjest ktośko­gonie zna­myprze­mawia do nasw snachi tłumaczyże widzinaszu­pełnieinaczejniżmy – siebie w każdym z nasz nas jest ktośjest ktoś ko­goko­go nie zna­myprze­mawia do nas w snachw snach i tłumaczyże widzi nasnas zu­pełniezu­pełnie inaczejniż my – siebie w każdym z nas jest ktośz nas jest ktoś ko­gojest ktoś ko­go nie zna­myprze­mawia do nas w snach i tłumaczyże widzi nas zu­pełnienas zu­pełnie inaczejw każdym z nas jest ktoś ko­goz nas jest ktoś ko­go nie zna­myże widzi nas zu­pełnie inaczejw każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my

W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie.Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Nikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­tem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nas wie.Prawda z daleka kłuje nas w oko, kłamstwo nas pieści na każdym kroku.Zaw­sze miło jest wie­dzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­go świata.