W każdym związku na­poty­kamy na ja­kiś prob­lem, lecz liczy się to żebyśmy ra­zem z niego wyszli.


w każdym-związku-na­poty­kamy-na ja­kiś-prob­lem-lecz-liczy ę-to żebyśmy-ra­zem-z niego-wyszli
andreew każdymzwiązkuna­poty­kamyna ja­kiśprob­lemleczliczy sięto żebyśmyra­zemz niegowyszliw każdym związkuzwiązku na­poty­kamyna­poty­kamy na ja­kiśna ja­kiś prob­lemlecz liczy sięliczy się to żebyśmyto żebyśmy ra­zemra­zem z niegoz niego wyszliw każdym związku na­poty­kamyzwiązku na­poty­kamy na ja­kiśna­poty­kamy na ja­kiś prob­lemlecz liczy się to żebyśmyliczy się to żebyśmy ra­zemto żebyśmy ra­zem z niegora­zem z niego wyszliw każdym związku na­poty­kamy na ja­kiśzwiązku na­poty­kamy na ja­kiś prob­lemlecz liczy się to żebyśmy ra­zemliczy się to żebyśmy ra­zem z niegoto żebyśmy ra­zem z niego wyszliw każdym związku na­poty­kamy na ja­kiś prob­lemlecz liczy się to żebyśmy ra­zem z niegoliczy się to żebyśmy ra­zem z niego wyszli

Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz.Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie.Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca.Al­ko­hol czy nar­ko­ty­ki - to nie ucie­czka od prob­lemów, a jeszcze gor­szy prob­lem, le­piej wal­czyć do końca niż się pod­dać i stoczyć.Ta ocho­ta jest pokręco­na a sens bar­dzo dziwny, ale chcę by po prob­le­mie...przyszedł prob­lem inny.