W każdym związku na­poty­kamy na ja­kiś prob­lem, lecz liczy się to żebyśmy ra­zem z niego wyszli.


w każdym-związku-na­poty­kamy-na ja­kiś-prob­lem-lecz-liczy ę-to żebyśmy-ra­zem-z niego-wyszli
andreew każdymzwiązkuna­poty­kamyna ja­kiśprob­lemleczliczy sięto żebyśmyra­zemz niegowyszliw każdym związkuzwiązku na­poty­kamyna­poty­kamy na ja­kiśna ja­kiś prob­lemlecz liczy sięliczy się to żebyśmyto żebyśmy ra­zemra­zem z niegoz niego wyszliw każdym związku na­poty­kamyzwiązku na­poty­kamy na ja­kiśna­poty­kamy na ja­kiś prob­lemlecz liczy się to żebyśmyliczy się to żebyśmy ra­zemto żebyśmy ra­zem z niegora­zem z niego wyszliw każdym związku na­poty­kamy na ja­kiśzwiązku na­poty­kamy na ja­kiś prob­lemlecz liczy się to żebyśmy ra­zemliczy się to żebyśmy ra­zem z niegoto żebyśmy ra­zem z niego wyszliw każdym związku na­poty­kamy na ja­kiś prob­lemlecz liczy się to żebyśmy ra­zem z niegoliczy się to żebyśmy ra­zem z niego wyszli

Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.)  -Milton Friedman
rządo­we-roz­wiąza­nie-prob­lemów-są zwyk­-równie-złe-jak sam-problem-the-go­ver­nment-so­lution-to a prob­lem-is usual­ly
Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz. -Mark Haddon
kiedy-mężczyz­na- prob­lem-chce-żeby-ktoś-mu po­wie­dział-jak go roz­wiązać-kiedy ko­bieta- prob­lem-chce-usłyszeć
Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie. -Charles de Gaulle
Żaden-praw­dzi­wy-prob­lem-nie może-być-roz­wiąza­ny-naj­lep­sze-co można-dla-niego-zro­bić-to za­pew­ć-mu trwanie
Al­ko­hol czy nar­ko­ty­ki - to nie ucie­czka od prob­lemów, a jeszcze gor­szy prob­lem, le­piej wal­czyć do końca niż się pod­dać i stoczyć. -Rychcik
al­ko­hol-czy-nar­ko­ty­ki- to nie ucie­czka-od prob­lemów-a jeszcze-gor­szy-prob­lem-­piej-wal­czyć-do końca-ż ę-pod­dać
Ta ocho­ta jest pokręco­na a sens bar­dzo dziwny, ale chcę by po prob­le­mie...przyszedł prob­lem inny. -arcadias
ta ocho­-jest pokręco­na-a sens-bar­dzo-dziwny-ale-chcę-by po prob­­mieprzyszedł-prob­lem-inny