W końcu po­wie­dzieli Po­zos­tała tyl­ko kwes­tia Kiedy po­sadzą złodziei Wier­sz de­dykuję zma­nipu­lowa­nym wy­bor­com spod zna­ku za­kodo­wane­go mózgu. Oto efekt rządów: -kłam­stwa , ma­nipu­lac­je i zbrod­nie w tym i ta naj­większa -smo­leńska oraz gra­bienie państwa na skalę hur­tową .


w końcu-po­wie­dzieli-po­zos­ła-tyl­ko-kwes­tia-kiedy-po­sadzą-złodziei-wier­sz-de­dykuję-zma­nipu­lowa­nym-wy­bor­com-spod
rozarw końcupo­wie­dzielipo­zos­tałatyl­kokwes­tiakiedypo­sadzązłodzieiwier­szde­dykujęzma­nipu­lowa­nymwy­bor­comspodzna­kuza­kodo­wane­gomózguotoefektrządówkłam­stwa ma­nipu­lac­jei zbrod­niew tymi ta naj­większasmo­leńskaorazgra­bieniepaństwana skalęhur­towąw końcu po­wie­dzielipo­wie­dzieli po­zos­tałapo­zos­tała tyl­kotyl­ko kwes­tiakwes­tia kiedykiedy po­sadząpo­sadzą złodzieizłodziei wier­szwier­sz de­dykujęde­dykuję zma­nipu­lowa­nymzma­nipu­lowa­nym wy­bor­comwy­bor­com spodspod zna­kuzna­ku za­kodo­wane­goza­kodo­wane­go mózguoto efektefekt rządów ma­nipu­lac­je i zbrod­niei zbrod­nie w tymw tym i ta naj­większaoraz gra­bieniegra­bienie państwapaństwa na skalęna skalę hur­towąhur­towąw końcu po­wie­dzieli po­zos­tałapo­wie­dzieli po­zos­tała tyl­kopo­zos­tała tyl­ko kwes­tiatyl­ko kwes­tia kiedykwes­tia kiedy po­sadząkiedy po­sadzą złodzieipo­sadzą złodziei wier­szzłodziei wier­sz de­dykujęwier­sz de­dykuję zma­nipu­lowa­nymde­dykuję zma­nipu­lowa­nym wy­bor­comzma­nipu­lowa­nym wy­bor­com spodwy­bor­com spod zna­kuspod zna­ku za­kodo­wane­gozna­ku za­kodo­wane­go mózguoto efekt rządów ma­nipu­lac­je i zbrod­nie w tymi zbrod­nie w tym i ta naj­większasmo­leńska oraz gra­bienieoraz gra­bienie państwagra­bienie państwa na skalępaństwa na skalę hur­towąna skalę hur­tową

sa­me-me­dia-to naj­większa-jed­na-wiel­ka-­nipu­lac­ja-wszechczasów-~pa­weł-rychlica-inspiracja-wie­dza-i obserwacja
Naj­cięższą zbrod­nią do­konaną na cudzej duszy jest świado­ma ma­nipu­lac­ja jej praw­dzi­wymi uczuciami. -Miziui
naj­ęższą-zbrod­ą-do­konaną-na cudzej-duszy-jest świado­-­nipu­lac­ja-jej-praw­dzi­wymi-uczuciami