W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę.


w końcu-te­go-właśnie-szu­kamy-w książkach-wiel­kich-uczuć-które-nig­dy-nie stały ę-naszym-udziałem-i wiel­kiego-bólu-które­go
cornelia funkew końcute­gowłaśnieszu­kamyw książkachwiel­kichuczućktórenig­dynie stały sięnaszymudziałemi wiel­kiegobóluktóre­gołat­wo siępoz­byćza­mykającksiążkęw końcu te­gote­go właśniewłaśnie szu­kamyszu­kamy w książkachwiel­kich uczućktóre nig­dynig­dy nie stały sięnie stały się naszymnaszym udziałemi wiel­kiego bóluktóre­go łat­wo sięłat­wo się poz­byćza­mykając książkęw końcu te­go właśniete­go właśnie szu­kamywłaśnie szu­kamy w książkachktóre nig­dy nie stały sięnig­dy nie stały się naszymnie stały się naszym udziałemktóre­go łat­wo się poz­być

Na re­woluc­jach, które są zaz­wyczaj two­rem wiel­kich umysłów i dziełem ludzi od­ważnych, korzys­tają w końcu tchórze. -Nadżib Mahfuz
na re­woluc­jach-które-są zaz­wyczaj-two­rem-wiel­kich-umysłów-i dziełem-ludzi-od­ważnych-korzys­tają-w końcu-tchórze
Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne... -Devin
nie-szu­kaj-szczęścia-w wiel­kich-rzeczach-bo właśnie-w szczegółach-tkwi-to-co tak-nap­rawdę-jest bezcenne
„Wiem, że człowiek jest zdol­ny do wiel­kich czynów, ale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­cia, nie in­te­resu­je mnie”. -gieenka
wiem-że człowiek-jest zdol­ny-do wiel­kich-czynów-ale-śli-nie jest zdol­ny-do wiel­kiego-uczu­cia-nie in­te­resu­-mnie
Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa. -Aleksander Wielki
już-­mo-dążenie-do wiel­kiego-­lu-jest prze­jawem-wiel­kiego-męstwa
Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej