W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę.


w końcu-te­go-właśnie-szu­kamy-w książkach-wiel­kich-uczuć-które-nig­dy-nie stały ę-naszym-udziałem-i wiel­kiego-bólu-które­go
cornelia funkew końcute­gowłaśnieszu­kamyw książkachwiel­kichuczućktórenig­dynie stały sięnaszymudziałemi wiel­kiegobóluktóre­gołat­wo siępoz­byćza­mykającksiążkęw końcu te­gote­go właśniewłaśnie szu­kamyszu­kamy w książkachwiel­kich uczućktóre nig­dynig­dy nie stały sięnie stały się naszymnaszym udziałemi wiel­kiego bóluktóre­go łat­wo sięłat­wo się poz­byćza­mykając książkęw końcu te­go właśniete­go właśnie szu­kamywłaśnie szu­kamy w książkachktóre nig­dy nie stały sięnig­dy nie stały się naszymnie stały się naszym udziałemktóre­go łat­wo się poz­być

Każdy człowiek, które­go po­tom­ność naz­wała wiel­kim, każdy człowiek, które­mu po­wiodło się w życiu, osiągnął wiel­kość bądź suk­ces na ty­le właśnie, na ile zdołał sku­pić się na ce­lu i kon­sekwen­tnie dążyć w jed­nym wy­tyczo­nym kierunku.Na re­woluc­jach, które są zaz­wyczaj two­rem wiel­kich umysłów i dziełem ludzi od­ważnych, korzys­tają w końcu tchórze.Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne...„Wiem, że człowiek jest zdol­ny do wiel­kich czynów, ale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­cia, nie in­te­resu­je mnie”.Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa.Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.