W krop­lach dni pow­szed­nich, tak sa­mo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć.


w krop­lach-dni-pow­szed­nich-tak-­mo-jak i w morzu-całe-niebo-można-zobaczyć
maria dąbrowskaw krop­lachdnipow­szed­nichtaksa­mojak i w morzucałeniebomożnazobaczyćw krop­lach dnidni pow­szed­nichtak sa­mosa­mo jak i w morzucałe nieboniebo możnamożna zobaczyćw krop­lach dni pow­szed­nichtak sa­mo jak i w morzucałe niebo możnaniebo można zobaczyćcałe niebo można zobaczyć

Dzień pow­szed­ni z pow­szed­ni­mi spra­wami. Dzień świąteczny z niemyśle­niem o spra­wach pow­szed­nich... Czy to jeszcze nasz wybór, czy może już brak wyboru? Historii nikt nie tworzy, nie można jej zobaczyć, tak jak nie można zobaczyć, jak rośnie trawa.Cza­sem człowiek ma dzień pow­szed­ni od święta.Tak pragnę wraz z tobą po­sie­dzieć w mil­cze­niu zo­baczyć og­nia płomień w ciepłym twym spoj­rze­niu Tak pragnę dziś słuchać odgłosów wie­czo­ra spocząć na ra­mieniu gdy na­dej­dzie po­ra I budzić się ran­kiem u twe­go znów bo­ku w pow­szed­ni dzień cały dot­rzy­mać Ci kroku. Ko­lory tęczy sym­bo­lizują życie, a gdy jej nie ma nad­chodzi sza­ra codzien­ność dnia pow­szed­niego ...Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany. Nie można ich skleić z pow­ro­tem, ale jest jeszcze szan­sa dla każde­go z nas, mar­nych ciuli, że przyj­dzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.