W Kut­nie pan­na rozbuchana, przy­siadła chłop­cu na kolana. Ona to seks-bomba, On zaś wiel­ka trąba, szyb­ko doszło do rozstania.


w kut­nie-pan­na-rozbuchana-przy­siadła-chłop­cu-na kolana-ona-to seks-bomba-on-zaś-wiel­ka-trąba-szyb­ko-doszło-do rozstania
irracjaw kut­niepan­narozbuchanaprzy­siadłachłop­cuna kolanaonato seksbombaonzaświel­katrąbaszyb­kodoszłodo rozstaniaw kut­nie pan­napan­na rozbuchanaprzy­siadła chłop­cuchłop­cu na kolanaon zaśzaś wiel­kawiel­ka trąbaszyb­ko doszłodoszło do rozstaniaw kut­nie pan­na rozbuchanaprzy­siadła chłop­cu na kolanaon zaś wiel­kazaś wiel­ka trąbaszyb­ko doszło do rozstaniaon zaś wiel­ka trąba

Koniec i bomba, a kto czytał, ten trąba!Pe­wien od­ważny sa­per z legnicy Roz­bra­jał mi­ny na rus­kiej granicy Gdy wy­buchła bomba I roz­brzmiała woj­ny trąba Uciekł bo za­pom­niał gaśnicy sek­sowna dziew­czy­na bi­let kasowała auto­bus ruszył... a ona....fa­ceto­wi na ko­lanach siedziała.... za­rumieniona szyb­ko się zerwała! - nie będzie pan pre­ten­sji miał? myślałam,ze zdążę jak jeszcze stał...Rozstania, odjazdy uczą nas ostatecznego rozstania, jak sen uczy nas śmierci.Ko­bieta może nag­le stra­cić chęć na seks i równie szyb­ko ją odzyskać.FYR­FLE­RYK O POSZU­KIWA­NIU WE­NY MUZ... Nad prasłowiańską rzeką Drwęcą Poeci przy­rodze­niem wenę nęcą Zaś seks z Iowa mulatką Im poez­ji matką A i Duch Święty darzy tym odszczepieńcom