W młodości stu­diuje­my do­rosłych, aby osiągnąć mądrość. W do­rosłości stu­diuje­my dzieci, aby zro­zumieć, czym jest szczęście.


w młodoś-stu­diuje­my-do­rosłych-aby osiągnąć-mądrość-w do­rosłoś-stu­diuje­my-dzieci-aby zro­zumieć-czym-jest szczęście
peter roseggerw młodościstu­diuje­mydo­rosłychaby osiągnąćmądrośćw do­rosłościdzieciaby zro­zumiećczymjest szczęściew młodości stu­diuje­mystu­diuje­my do­rosłychaby osiągnąć mądrośćw do­rosłości stu­diuje­mystu­diuje­my dzieciczym jest szczęściew młodości stu­diuje­my do­rosłychw do­rosłości stu­diuje­my dzieci

Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa.W młodości studiuje się dorosłych, aby osiągnąć mądrość. Na starość studiuje się dzieci, aby znaleźć szczęście.Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata.Stu­diowa­nie li­tera­tury nie jest niczym in­nym jak stu­diowa­niem ludzi.Łzy Piot­ru­sia spra­wiały jej taką przy­jem­ność, że wy­sunęła swój śliczny pa­luszek i poz­wo­liła, aby spływały po nim. Głos jej był tak cichy, że w pier­wszej chwi­li nie mógł zro­zumieć te­go, co mówiła. Po­tem zro­zumiał, mówiła, że może znów byłaby zdro­wa, gdy­by dzieci wie­rzyły we wróżki.W tej sprawie - kiedy białogłowa chce i pragnie - zgoła niepotrzeba, aby miłośnik troskał się o wymyślenie okazji, bowiem ona znajdzie ich więcej w godzinie, niż my wszyscy moglibyśmy uczynić w stu leciech.