W mej głowie bezwład, myśli stos, jak by je ułożyć, żeby wyszło coś. Choć je­den sen­sowny wers, cho­ciaż jed­no zdanie, a tu wciąż pustka, myśli nie poukładane. Lecz ta­ki mój los, w nie porządku. Chcąc ułożyć dob­ry wiersz, muszę zacząć od początku... :) 


w mej-głowie-bezwład-myśli-stos-jak-by  ułożyć-żeby-wyszło-coś-choć-­den-sen­sowny-wers-cho­ciaż-jed­no-zdanie-a- wciąż-pustka
sparkling angelw mejgłowiebezwładmyślistosjakby je ułożyćżebywyszłocośchoćje­densen­sownywerscho­ciażjed­nozdanietu wciążpustkanie poukładaneleczta­kimójlosnie porządkuchcącułożyćdob­rywierszmuszęzacząćod początku w mej głowiegłowie bezwładmyśli stosjak by je ułożyćżeby wyszłowyszło cośchoć je­denje­den sen­sownysen­sowny werscho­ciaż jed­nojed­no zdanietu wciąż pustkamyśli nie poukładanelecz ta­kita­ki mójmój losw nie porządkuchcąc ułożyćułożyć dob­rydob­ry wierszmuszę zacząćzacząć od początkuw mej głowie bezwładżeby wyszło cośchoć je­den sen­sownyje­den sen­sowny werscho­ciaż jed­no zdaniea tu wciąż pustkalecz ta­ki mójta­ki mój loschcąc ułożyć dob­ryułożyć dob­ry wierszmuszę zacząć od początku