W miarę doj­rze­wania uczu­ciowe­go wzras­ta pot­rze­ba dawania.


w miarę-doj­rze­wania-uczu­ciowe­go-wzras­-pot­rze­ba-dawania
antoni kępińskiw miarędoj­rze­waniauczu­ciowe­gowzras­tapot­rze­badawaniaw miarę doj­rze­waniadoj­rze­wania uczu­ciowe­gouczu­ciowe­go wzras­tawzras­ta pot­rze­bapot­rze­ba dawaniaw miarę doj­rze­wania uczu­ciowe­godoj­rze­wania uczu­ciowe­go wzras­tauczu­ciowe­go wzras­ta pot­rze­bawzras­ta pot­rze­ba dawaniaw miarę doj­rze­wania uczu­ciowe­go wzras­tadoj­rze­wania uczu­ciowe­go wzras­ta pot­rze­bauczu­ciowe­go wzras­ta pot­rze­ba dawaniaw miarę doj­rze­wania uczu­ciowe­go wzras­ta pot­rze­badoj­rze­wania uczu­ciowe­go wzras­ta pot­rze­ba dawania

Pot­rze­buje roz­mo­wy, wspar­cia, pot­rze­buje ra­mion, kocha­nych oczu.. pot­rze­buje, spo­koju, pot­rze­ba mi zain­te­reso­wania ,tros­ki... te­raz chwil­ke... ale ty nie masz cza­su, ale ciebie wkurzam.... Częścią doj­rze­wania jest uczu­cie, że w twoim otocze­niu nie ma ni­kogo, kto byłby na ty­le do ciebie po­dob­ny, żeby cię zrozumieć.Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.To nie przy­padek zrządził, że zna­leźliśmy się na tym świecie. W nim da­ne jest nam wzras­tać i doj­rze­wać, aby osiągnąć in­ny świat.By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który doj­rze­wa powoli.Nie po­radzisz nic na sta­rość, wo­bec doj­rze­wania swoich dzieci.