W mo­men­cie, kiedy zdo­bywa się władzę, to trze­ba się też zaj­mo­wać spra­wami, które nie zaw­sze ład­nie pachną. Wiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywać ludziom wte­dy, kiedy jest się po­za po­lityką i po­za władzą.


w mo­men­cie-kiedy-zdo­bywa ę-władzę-to trze­ba ę-też-zaj­mo­wać-spra­wami-które-nie zaw­sze-ład­nie-pachną-wiel­kie ser­
donald tuskw mo­men­ciekiedyzdo­bywa sięwładzęto trze­ba sięteżzaj­mo­waćspra­wamiktórenie zaw­szeład­niepachnąwiel­kie ser­cełat­wiejoka­zywaćludziomwte­dyjest siępo­zapo­litykąi po­zawładząkiedy zdo­bywa sięzdo­bywa się władzęto trze­ba się teżteż zaj­mo­waćzaj­mo­wać spra­wamiktóre nie zaw­szenie zaw­sze ład­nieład­nie pachnąwiel­kie ser­ce łat­wiejłat­wiej oka­zywaćoka­zywać ludziomludziom wte­dykiedy jest sięjest się po­zapo­za po­litykąpo­lityką i po­zai po­za władząkiedy zdo­bywa się władzęto trze­ba się też zaj­mo­waćteż zaj­mo­wać spra­wamiktóre nie zaw­sze ład­nienie zaw­sze ład­nie pachnąwiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywaćłat­wiej oka­zywać ludziomoka­zywać ludziom wte­dykiedy jest się po­zajest się po­za po­litykąpo­za po­lityką i po­zapo­lityką i po­za władzą

Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Miłość wte­dy jest, kiedy bi­cie ser­ca zagłusza głos rozsądku. Kiedy po la­tach awan­tur wciąż kręci się łez­ka wzrusze­nia w oku. Kiedy dłoń, którą trzy­masz po prze­budze­niu na­dal za­cis­ka się w lęku rozstania... Miłość jest niez­ro­zumiałą pot­rzebą wyk­rzycze­nia całemu światu jak wiel­kie jest uczucie.Mil­cze­nie jest łat­wiej­sze, to­też zaw­sze się w nie chronię.Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś...Co z te­go, że bu­duje­my mias­ta z twar­dy­mi mu­rami, które nie poz­wolą na łatwą zgubę, sko­ro i tak jeszcze łat­wiej zna­leźć oso­by wycho­wane z twar­dy­mi ser­ca­mi, które zaw­sze będą próbo­wać oblężenia. Z cyk­lu po­wieści