W moim ty­god­niu jest więcej nie­dziel niż w całym twoim życiu...


w moim-ty­god­niu-jest więcej-nie­dziel-ż-w całym-twoim-życiu
ktos-do-kochaniaw moimty­god­niujest więcejnie­dzielniżw całymtwoimżyciuw moim ty­god­niuty­god­niu jest więcejjest więcej nie­dzielnie­dziel niżniż w całymw całym twoimtwoim życiuw moim ty­god­niu jest więcejty­god­niu jest więcej nie­dzieljest więcej nie­dziel niżnie­dziel niż w całymniż w całym twoimw całym twoim życiuw moim ty­god­niu jest więcej nie­dzielty­god­niu jest więcej nie­dziel niżjest więcej nie­dziel niż w całymnie­dziel niż w całym twoimniż w całym twoim życiuw moim ty­god­niu jest więcej nie­dziel niżty­god­niu jest więcej nie­dziel niż w całymjest więcej nie­dziel niż w całym twoimnie­dziel niż w całym twoim życiu

W całym życiu sza­nuj prawdę tak, by two­je słowa były bar­dziej wiary­god­ne od przyrzeczeń innych.Daj każde­mu dniu szansę sta­nia się naj­piękniej­szym w całym twoim życiu.A każda książka, jak każdy człowiek, jest czymś wyjątko­wym, jest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nym światem.Szczęście po­lega na dokład­nym oz­nacze­niu, co w naszym życiu ma być tą je­dyną rzeczą nap­rawdę pot­rzebną i na po­god­nej re­zyg­nacji z całej reszty.I ni­by masz Go I On jest całym Twoim życiem I nag­le ciach Odchodzi Bo myśli że nie jest od­po­wied­ni dla Ciebie...cze­mu chcę ro­bić w życiu to co ni­by mnie po­ciąga, ale da­je prak­tycznie tyl­ko pieniądze niż to, co kocham całym ser­cem ale mało z te­go zys­ku jest?