W morzu go­ryczy i żalu łat­wo za­topić wys­py szczęścia i łodzie ratunkowe.


w morzu-go­ryczy-i żalu-łat­wo-za­topić-wys­py-szczęścia-i łodzie-ratunkowe
szpiekw morzugo­ryczyi żalułat­woza­topićwys­pyszczęściai łodzieratunkowew morzu go­ryczygo­ryczy i żalui żalu łat­wołat­wo za­topićza­topić wys­pywys­py szczęściaszczęścia i łodziei łodzie ratunkowew morzu go­ryczy i żalugo­ryczy i żalu łat­woi żalu łat­wo za­topićłat­wo za­topić wys­pyza­topić wys­py szczęściawys­py szczęścia i łodzieszczęścia i łodzie ratunkowew morzu go­ryczy i żalu łat­wogo­ryczy i żalu łat­wo za­topići żalu łat­wo za­topić wys­pyłat­wo za­topić wys­py szczęściaza­topić wys­py szczęścia i łodziewys­py szczęścia i łodzie ratunkowew morzu go­ryczy i żalu łat­wo za­topićgo­ryczy i żalu łat­wo za­topić wys­pyi żalu łat­wo za­topić wys­py szczęściałat­wo za­topić wys­py szczęścia i łodzieza­topić wys­py szczęścia i łodzie ratunkowe

Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula.O krok od chwi­li, o dwa od wieczności, dry­fują łódki na morzu życia. Spa­lone og­niem żar­li­wych miłości, Gu­bią się łat­wo w pienis­tych zachwytach.Nieśmier­telność jest bar­dzo łat­wa do osiągnięcia. Wys­tar­czy nie umierać.Tonącym we łzach rzuca się także koło ratunkowe.Nic łat­wiej­sze­go niż zmienić ko­bietę prze­ciętną w wyjątkową. Wys­tar­czy ją pokochać.Wys­tar­czy je­den, szcze­ry uśmiech przy­jaciela. Chwi­la szczęścia.