W na­turze człowieka leży mar­no­wanie da­nych mu szans.


w na­turze-człowieka-ży-mar­no­wanie-da­nych-mu szans
respirerw na­turzeczłowiekależymar­no­wanieda­nychmu szansw na­turze człowiekaczłowieka leżyleży mar­no­waniemar­no­wanie da­nychda­nych mu szansw na­turze człowieka leżyczłowieka leży mar­no­wanieleży mar­no­wanie da­nychmar­no­wanie da­nych mu szansw na­turze człowieka leży mar­no­wanieczłowieka leży mar­no­wanie da­nychleży mar­no­wanie da­nych mu szansw na­turze człowieka leży mar­no­wanie da­nychczłowieka leży mar­no­wanie da­nych mu szans

Ludzie błagają Bo­ga o zdro­wie. Nikt jed­nak ze śmier­telników nie myśli, że zacho­wanie zdro­wia leży w je­go włas­nych rękach. -Demokryt
ludzie-błagają-bo­ga-o zdro­wie-nikt jed­nak-ze śmier­telników-nie myśli-że zacho­wanie-zdro­wia-ży-w ­go-włas­nych-rękach
War­tością lub wa­lorem człowieka, zarówno jak wszys­tkich in­nych rzeczy, jest je­go ce­na, tj. to, co dają za użyt­ko­wanie je­go siły. -Thomas Hobbes
war­tośą-lub-wa­lorem-człowieka-zarówno-jak wszys­tkich-in­nych-rzeczy-jest ­go-­na-tj-to co dają-za użyt­ko­wanie-­go-ły
Ile wiel­kich spraw w życiu człowieka za­leży od ma­leńkich, niedos­trze­gal­nych nieomal decyzji. -Krystyna Siesicka
ile-wiel­kich-spraw-w życiu-człowieka-za­ży-od ­ńkich-niedos­trze­gal­nych-nieomal-decyzji
Jest w na­turze człowieka, że łapie się co chwi­la za kieszeń. -Talmud
jest-w na­turze-człowieka-że łapie ę-co chwi­-za kieszeń