W na­turze ludzkiej leży, że od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innej.


w na­turze-ludzkiej-ży-że od­poczy­nek-po jed­nej-pra­cy-znaj­­jemy-tyl­ko-w pra­cy-innej
anatol france (françois anatole thibault)w na­turzeludzkiejleżyże od­poczy­nekpo jed­nejpra­cyznaj­du­jemytyl­kow pra­cyinnejw na­turze ludzkiejludzkiej leżyże od­poczy­nek po jed­nejpo jed­nej pra­cypra­cy znaj­du­jemyznaj­du­jemy tyl­kotyl­ko w pra­cyw pra­cy innejw na­turze ludzkiej leżyże od­poczy­nek po jed­nej pra­cypo jed­nej pra­cy znaj­du­jemypra­cy znaj­du­jemy tyl­koznaj­du­jemy tyl­ko w pra­cytyl­ko w pra­cy innejże od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemypo jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­kopra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cyznaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innejże od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­kopo jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cypra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innej

Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Dro­ga zba­wienia pro­wadzi tyl­ko przez męczeństwo, to smut­ne pra­wo te­go świata, ale jed­nak pra­wo. Męczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński
dro­ga-zba­wienia-pro­wadzi-tyl­ko-przez-męczeństwo-to smut­ne-pra­wo-te­go-świata-ale-jed­nak-pra­wo-męczeństwo po­żenia
Na wyg­raną pra­cuje się całe życie, przeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nej chwili. -płonąca
na wyg­raną-pra­cuje ę-całe-życie-przeg­ra­na-przychodzi-jed­nak-w jed­nej-chwili
Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie. -Antoni Kępiński
pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie