W nek­ro­logach szu­ka da­ty swo­jej śmierci.


w nek­ro­logach-szu­ka-da­ty-swo­jej-śmierci
respirerw nek­ro­logachszu­kada­tyswo­jejśmierciw nek­ro­logach szu­kaszu­ka da­tyda­ty swo­jejswo­jej śmierciw nek­ro­logach szu­ka da­tyszu­ka da­ty swo­jejda­ty swo­jej śmierciw nek­ro­logach szu­ka da­ty swo­jejszu­ka da­ty swo­jej śmierciw nek­ro­logach szu­ka da­ty swo­jej śmierci

Niektórym skrzydła pot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bienia szu­mu wokół swo­jej osoby.Trzeźwo pat­rzę na życie szu­kając niuansów na swo­jej drodze mlecznej Wy­palam się jak gwiazdy w godzi­nach szczytu marzące o tra­wie w zubrowce Ogar­niam niebo te­les­ko­pem wrażeń zwiększając siłę odczuć szu­kam tam pun­ktu by na nim oszalec gdyż jes­tem zbyt normalna Będziesz miał czas na od­poczy­nek po śmierci.Szu­kała miłości u sa­mych bram piekła, sa­mego Belze­buba wi­zytą urzekła! Tu miłości nie znaj­dziesz - tak jej wytłumaczył :szu­kaj jej na górze, co­kol­wiek to znaczy ?Po­noć jest aniel­ska, bo do­daje skrzy­deł - Kiedy tu pow­ro­cisz - będziesz szu­kać wi­deł! !! Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself? Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...