W nieświado­mym człowieku tkwi je­go tra­giczny los. Jeżeli nie pot­ra­fiłeś wytępić w so­bie występnych prag­nień, żyją one w to­bie nieświado­mie, a więc - jes­teś winny.


w nieświado­mym-człowieku-tkwi-­go-tra­giczny-los-jeżeli nie pot­ra­fiłeś-wytępić-w so­bie-występnych-prag­nień-żyją-one
zygmunt freudw nieświado­mymczłowiekutkwije­gotra­gicznylosjeżeli nie pot­ra­fiłeśwytępićw so­biewystępnychprag­nieńżyjąonew to­bienieświado­miea więc jes­teświnnyw nieświado­mym człowiekuczłowieku tkwitkwi je­goje­go tra­gicznytra­giczny losjeżeli nie pot­ra­fiłeś wytępićwytępić w so­biew so­bie występnychwystępnych prag­nieńżyją oneone w to­biew to­bie nieświado­mie jes­teś winnyw nieświado­mym człowieku tkwiczłowieku tkwi je­gotkwi je­go tra­gicznyje­go tra­giczny losjeżeli nie pot­ra­fiłeś wytępić w so­biewytępić w so­bie występnychw so­bie występnych prag­nieńżyją one w to­bieone w to­bie nieświado­mie

W nieświadomym człowieku tkwi jego tragiczny los. Jeżeli nie potrafiłeś wytępić w sobie występnych pragnień, żyją one w tobie nieświadomie, a więc - jesteś winny.Ry­zyko bie­rze się z nieświado­mości swoich poczynań.Od­kry­wam żałosną prawdę, że niektórzy ludzie rodzą się, a po­tem przechodzą przez cudze życie niekiedy je­dynie po to, aby in­nym ułat­wić od­kry­cie ja­kiejś gorzkiej wie­dzy o so­bie lub nie­rzad­ko zu­pełnie nieświado­mie pomóc im przetrwać.Nieświado­mie zasnąłem; świado­mie przebudziłem.Myślę, że życie dzieli się na straszne i żałos­ne. To są dwie ka­tego­rie. Straszne to, no nie wiem, śmier­telne przy­pad­ki, niewi­domi, ka­lec­two. Nie wiem jak so­bie ludzie dają z tym radę, to zadzi­wiające. A żałos­ne są życia wszys­tkich po­zos­tałych. Więc jeżeli jes­teś żałos­ny, po­winieneś być wdzięczny lo­sowi, że jes­teś żałos­ny, bo być żałos­nym to wiel­kie szczęście.znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram