w ob­liczu trud­ności przy­gasa wyobraźnia kur­czy się jej piękna postać a roz­wle­ka ta co ma wiel­kie oczy jak dziury w swet­rze leciwym na głowie koszmar i w niej hor­ro­ry ob­gry­zają paznokcie co­raz częściej połyka codzienność zwra­cając niczym odpadki te zat­roska­ne twarze i smut­kiem wy­pełnione serca i jak tu ima­ginac­ji nie obrazić prze­cież nie da się wyżyć z marzeń 


w ob­liczu-trud­noś-przy­gasa-wyobraźnia-kur­czy ę-jej-piękna-postać-a-roz­wle­ka- co  wiel­kie-oczy-jak-dziury-w swet­rze-leciwym
papużkaw ob­liczutrud­nościprzy­gasawyobraźniakur­czy sięjejpięknapostaćroz­wle­kata co ma wiel­kieoczyjakdziuryw swet­rzeleciwymnagłowiekoszmarw niejhor­ro­ryob­gry­zająpaznokcieco­razczęściejpołykacodziennośćzwra­cającniczymodpadkitezat­roska­netwarzesmut­kiemwy­pełnionesercajak tu ima­ginac­jinie obrazićprze­cieżnie da sięwyżyćz marzeń w ob­liczu trud­nościtrud­ności przy­gasaprzy­gasa wyobraźniawyobraźnia kur­czy siękur­czy się jejjej pięknapiękna postaćroz­wle­ka ta co ma wiel­kieta co ma wiel­kie oczyoczy jakjak dziurydziury w swet­rzew swet­rze leciwymleciwym nana głowiegłowie koszmarkoszmar ii w niejw niej hor­ro­ryhor­ro­ry ob­gry­zająob­gry­zają paznokciepaznokcie co­razco­raz częściejczęściej połykapołyka codziennośćcodzienność zwra­cajączwra­cając niczymniczym odpadkiodpadki tete zat­roska­nezat­roska­ne twarzetwarze ii smut­kiemsmut­kiem wy­pełnionewy­pełnione sercaserca ii jak tu ima­ginac­jijak tu ima­ginac­ji nie obrazićnie obrazić prze­cieżprze­cież nie da sięnie da się wyżyćwyżyć z marzeń w ob­liczu trud­ności przy­gasatrud­ności przy­gasa wyobraźniaprzy­gasa wyobraźnia kur­czy sięwyobraźnia kur­czy się jejkur­czy się jej pięknajej piękna postaćpostać a roz­wle­kaa roz­wle­ka ta co ma wiel­kieroz­wle­ka ta co ma wiel­kie oczyta co ma wiel­kie oczy jakoczy jak dziuryjak dziury w swet­rzedziury w swet­rze leciwymw swet­rze leciwym naleciwym na głowiena głowie koszmargłowie koszmar ikoszmar i w nieji w niej hor­ro­ryw niej hor­ro­ry ob­gry­zająhor­ro­ry ob­gry­zają paznokcieob­gry­zają paznokcie co­razpaznokcie co­raz częściejco­raz częściej połykaczęściej połyka codziennośćpołyka codzienność zwra­cająccodzienność zwra­cając niczymzwra­cając niczym odpadkiniczym odpadki teodpadki te zat­roska­nete zat­roska­ne twarzezat­roska­ne twarze itwarze i smut­kiemi smut­kiem wy­pełnionesmut­kiem wy­pełnione sercawy­pełnione serca iserca i jak tu ima­ginac­jii jak tu ima­ginac­ji nie obrazićjak tu ima­ginac­ji nie obrazić prze­cieżnie obrazić prze­cież nie da sięprze­cież nie da się wyżyćnie da się wyżyć z marzeń