W ogóle pod­stawą cier­pienia jest trwa­nie, pod­stawą ra­dości jest chwila.


w ogó-pod­stawą-cier­pienia-jest trwa­nie-pod­stawą-ra­doś-jest chwila
fryderyk chrystian hebbelw ogólepod­stawącier­pieniajest trwa­niera­dościjest chwilaw ogóle pod­stawąpod­stawą cier­pieniacier­pienia jest trwa­niepod­stawą ra­dościra­dości jest chwilaw ogóle pod­stawą cier­pieniapod­stawą cier­pienia jest trwa­niepod­stawą ra­dości jest chwilaw ogóle pod­stawą cier­pienia jest trwa­nie

Pod­stawą szczęścia jest wol­ność, a pod­stawą wol­ności odwaga.Roz­wa­ga jest główną pod­stawą męstwa.Miłość jest pod­stawą całego świata.Przy­jaźń jest pod­stawą każdej miłości.Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia.Pod­stawą ewo­luc­ji są od­stępstwa od normy.