W ot­chłani trwając myślą za­bijając czas trwam masz coś do te­go to powiedz tkwienie w cho­rej ma­terii wspomaga ból który is­tniał zaw­sze i nie poz­wo­li o so­bie za­pom­nieć kim jes­tem w tej chwi­li ni­kim czu­je się teraz ob­cy z każdej strony nikt mnie nie obudzi do życia póki sam te­go nie zrobię wal­czę o każdy dzień trwając w nieskończoności 


w ot­chłani-trwając-myślą-za­bijając-czas-trwam-masz-coś-do te­go-to powiedz-tkwienie-w cho­rej-­terii-wspomaga-ból-który-is­tniał
samothnickw ot­chłanitrwającmyśląza­bijającczastrwammaszcośdo te­goto powiedztkwieniew cho­rejma­teriiwspomagabólktóryis­tniałzaw­szei nie poz­wo­liso­bieza­pom­niećkimjes­temw tej chwi­lini­kimczu­je sięterazob­cyz każdejstronyniktmnienie obudzido życiapókisamte­gonie zrobięwal­częo każdydzieńw nieskończoności w ot­chłani trwająctrwając myśląmyślą za­bijającza­bijając czasczas trwamtrwam maszmasz coścoś do te­godo te­go to powiedzto powiedz tkwienietkwienie w cho­rejw cho­rej ma­teriima­terii wspomagawspomaga bólból któryktóry is­tniałis­tniał zaw­szezaw­sze i nie poz­wo­lii nie poz­wo­li oo so­bieso­bie za­pom­niećza­pom­nieć kimkim jes­temjes­tem w tej chwi­liw tej chwi­li ni­kimni­kim czu­je sięczu­je się terazteraz ob­cyob­cy z każdejz każdej stronystrony niktnikt mniemnie nie obudzinie obudzi do życiado życia pókipóki samsam te­gote­go nie zrobięnie zrobię wal­częwal­czę o każdyo każdy dzieńdzień trwająctrwając w nieskończoności w ot­chłani trwając myślątrwając myślą za­bijającmyślą za­bijając czasza­bijając czas trwamczas trwam masztrwam masz cośmasz coś do te­gocoś do te­go to powiedzdo te­go to powiedz tkwienieto powiedz tkwienie w cho­rejtkwienie w cho­rej ma­teriiw cho­rej ma­terii wspomagama­terii wspomaga bólwspomaga ból któryból który is­tniałktóry is­tniał zaw­szeis­tniał zaw­sze i nie poz­wo­lizaw­sze i nie poz­wo­li oi nie poz­wo­li o so­bieo so­bie za­pom­niećso­bie za­pom­nieć kimza­pom­nieć kim jes­temkim jes­tem w tej chwi­lijes­tem w tej chwi­li ni­kimw tej chwi­li ni­kim czu­je sięni­kim czu­je się terazczu­je się teraz ob­cyteraz ob­cy z każdejob­cy z każdej stronyz każdej strony niktstrony nikt mnienikt mnie nie obudzimnie nie obudzi do życianie obudzi do życia pókido życia póki sampóki sam te­gosam te­go nie zrobięte­go nie zrobię wal­częnie zrobię wal­czę o każdywal­czę o każdy dzieńo każdy dzień trwającdzień trwając w nieskończoności 

Ko­bietą jes­tem i nic co ko­biece nie jest mi ob­ce. Ja­ko ko­bieta zmienną jes­tem i w każdej chwi­li mogę się stać kim tyl­ko zechce. -Elizabetta
ko­bietą-jes­tem-i nic-co ko­biece-nie jest mi ob­-ja­ko ko­bieta-zmienną-jes­tem-i w każdej-chwi­li-mogę ę-stać-kim-tyl­ko