W pi­saniu tak jak w życiu, trze­ba często w ory­ginal­ny sposób się pow­tarzać lub w niepow­tarzal­ny sposób nie być oryginalnym.


w pi­saniu-tak-jak w życiu-trze­ba-często-w ory­ginal­ny-sposób ę-pow­tarzać-lub-w niepow­tarzal­ny-sposób-nie być-oryginalnym
aforystokrataw pi­saniutakjak w życiutrze­baczęstow ory­ginal­nysposób siępow­tarzaćlubw niepow­tarzal­nysposóbnie byćoryginalnymw pi­saniu taktak jak w życiutrze­ba częstoczęsto w ory­ginal­nyw ory­ginal­ny sposób sięsposób się pow­tarzaćpow­tarzać lublub w niepow­tarzal­nyw niepow­tarzal­ny sposóbsposób nie byćw pi­saniu tak jak w życiutrze­ba często w ory­ginal­nyczęsto w ory­ginal­ny sposób sięw ory­ginal­ny sposób się pow­tarzaćsposób się pow­tarzać lubpow­tarzać lub w niepow­tarzal­nylub w niepow­tarzal­ny sposóbw niepow­tarzal­ny sposób nie byćsposób nie być oryginalnymtrze­ba często w ory­ginal­ny sposób sięczęsto w ory­ginal­ny sposób się pow­tarzaćw ory­ginal­ny sposób się pow­tarzać lubsposób się pow­tarzać lub w niepow­tarzal­nypow­tarzać lub w niepow­tarzal­ny sposóblub w niepow­tarzal­ny sposób nie byćw niepow­tarzal­ny sposób nie być oryginalnymtrze­ba często w ory­ginal­ny sposób się pow­tarzaćczęsto w ory­ginal­ny sposób się pow­tarzać lubw ory­ginal­ny sposób się pow­tarzać lub w niepow­tarzal­nysposób się pow­tarzać lub w niepow­tarzal­ny sposóbpow­tarzać lub w niepow­tarzal­ny sposób nie byćlub w niepow­tarzal­ny sposób nie być oryginalnym

Pi­sarz jest ty­le wart, ile niepow­tarzal­ne­go i ory­ginal­ne­go wno­si do literatury.Ludzie naj­sku­teczniej prze­konują in­nych o włas­nej niepow­tarzal­nej ory­ginal­ności, gdy są ta­cy sa­mi jak oni.Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń.Człowiek jest niepow­tarzal­ny na­wet wte­dy, gdy się powtarza.Aby być ory­ginal­nym nie pot­rze­ba wca­le w życiu ro­bić zbyt wiele: wys­tar­czy tyl­ko aby wszys­cy otaczający cię ludzie by­li całko­wicie do ciebie niepo­dob­ni i abyś ty był całko­wicie po­dob­ny tyl­ko do nikogo.Gdy ciągle zaczy­nasz w życiu so­bie pow­tarzać, że jes­teś bez­cenny oz­naczać to może tyl­ko jed­no - stałeś się zabytkiem.