W pięknym świecie baśni ,his­to­ri niez­wykłych , w kraine fan­tazji, mitów ,po­dań ,le­gend ,zu­pełnie nie­chcący ot tak mi­mowol­nie ,naj­prościej zwyczaj­nie można znalężć SIEBIE.


w pięknym-świecie-baś-his­to­ri-niez­wykłych- w kraine-fan­tazji-mitów-po­dań-­gend-zu­pełnie-nie­chcący-ot tak-mi­mowol­nie
mameczkaw pięknymświeciebaśnihis­to­riniez­wykłych w krainefan­tazjimitówpo­dańle­gendzu­pełnienie­chcącyot takmi­mowol­nienaj­prościejzwyczaj­niemożnaznalężćsiebiew pięknym świecieświecie baśnihis­to­ri niez­wykłych w kraine fan­tazjizu­pełnie nie­chcącynie­chcący ot takot tak mi­mowol­nienaj­prościej zwyczaj­niezwyczaj­nie możnamożna znalężćznalężć siebiew pięknym świecie baśnizu­pełnie nie­chcący ot taknie­chcący ot tak mi­mowol­nienaj­prościej zwyczaj­nie możnazwyczaj­nie można znalężćmożna znalężć siebie

Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie.Tym bez fan­tazji i polotu de­dykuję dawkę chichotu.Nie można ko­goś okłamy­wać nie­chcący. Jeżeli nie­chcący wpro­wadziło się ko­goś w błąd, to nie jest żad­ne okłamy­wanie, tyl­ko niefor­tunna pomyłka.Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek.Przep­raszam bar­dzo, ja to ser­ce od­dałam Pa­nu zu­pełnie nie­chcący, może je Pan zwrócić?? Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię.