W pięknym świecie baśni ,his­to­ri niez­wykłych , w kraine fan­tazji, mitów ,po­dań ,le­gend ,zu­pełnie nie­chcący ot tak mi­mowol­nie ,naj­prościej zwyczaj­nie można znalężć SIEBIE.


w pięknym-świecie-baś-his­to­ri-niez­wykłych- w kraine-fan­tazji-mitów-po­dań-­gend-zu­pełnie-nie­chcący-ot tak-mi­mowol­nie
mameczkaw pięknymświeciebaśnihis­to­riniez­wykłych w krainefan­tazjimitówpo­dańle­gendzu­pełnienie­chcącyot takmi­mowol­nienaj­prościejzwyczaj­niemożnaznalężćsiebiew pięknym świecieświecie baśnihis­to­ri niez­wykłych w kraine fan­tazjizu­pełnie nie­chcącynie­chcący ot takot tak mi­mowol­nienaj­prościej zwyczaj­niezwyczaj­nie możnamożna znalężćznalężć siebiew pięknym świecie baśnizu­pełnie nie­chcący ot taknie­chcący ot tak mi­mowol­nienaj­prościej zwyczaj­nie możnazwyczaj­nie można znalężćmożna znalężć siebie

Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie. -Olga Tokarczuk
och-ludzie-ągle-pot­rze­bują-rzeczy-niez­wykłych-cudów-sza­ństw-i po co-Żeby-z jeszcze-większą-gor­li­wośą-ak­cepto­wać-swo­
Tym bez fan­tazji i polotu de­dykuję dawkę chichotu. -adamzjawora
tym-bez-fan­tazji-i polotu-de­dykuję-dawkę-chichotu
Nie można ko­goś okłamy­wać nie­chcący. Jeżeli nie­chcący wpro­wadziło się ko­goś w błąd, to nie jest żad­ne okłamy­wanie, tyl­ko niefor­tunna pomyłka. -Krystyna Siesicka
nie-można-ko­goś-okłamy­wać-nie­chcący-jeżeli nie­chcący-wpro­wadziło ę-ko­goś-w błąd-to nie jest żad­ne-okłamy­wanie
Przep­raszam bar­dzo, ja to ser­ce od­dałam Pa­nu zu­pełnie nie­chcący, może je Pan zwrócić??  -Gold Fishy
przep­raszam-bar­dzo-ja to ser­-od­dałam-pa­nu-zu­pełnie-nie­chcący-może- pan-zwróć