w podróży-­my-chęć-zo­baczyć-miej­sca-o których-ło-wiemy-­my-chęć-poczuć-miej­sca-w których-rzad­ko-kto-by­wa-oraz-chce­my
rychcikw podróżyma­mychęćzo­baczyćmiej­scao którychmałowiemypoczućw którychrzad­koktoby­waorazchce­myw ta­kichmiej­scachpos­ta­wićswójpier­wszykrokw przód~pa­wełrychlica w podróży ma­myma­my chęćchęć zo­baczyćzo­baczyć miej­scao których małomało wiemyma­my chęćchęć poczućpoczuć miej­scaw których rzad­korzad­ko ktokto by­waoraz chce­mychce­my w ta­kichw ta­kich miej­scachmiej­scach pos­ta­wićpos­ta­wić swójswój pier­wszypier­wszy krok~pa­weł rychlica w podróży ma­my chęćma­my chęć zo­baczyćchęć zo­baczyć miej­scao których mało wiemyma­my chęć poczućchęć poczuć miej­scaw których rzad­ko ktorzad­ko kto by­wakto by­wa orazby­wa oraz chce­myoraz chce­my w ta­kichchce­my w ta­kich miej­scachw ta­kich miej­scach pos­ta­wićmiej­scach pos­ta­wić swójpos­ta­wić swój pier­wszyswój pier­wszy krok

Na tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gedii, by da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu.są miej­sca w których po pros­tu czu­jesz szczęście od­działywa­nia Sądzę, że są miej­sca, w których na­wet Bóg może się skompromitować.Są ta­kie miej­sca, do których nie na­leży za­puszczać się myśla­mi, ale one i tak tam podążają.Nig­dzie człowiek nie znaj­dzie przy­jem­ne­go, spo­koj­ne­go miej­sca, bo nie ma ta­kiego miej­sca na świecie. Możesz się łudzić, że gdzieś ta­ki kąt jest, ale jeżeli tam wreszcie dot­rzesz, ktoś wśliz­nie się korzys­tając z chwi­li two­jej nieuwa­gi i wy­pisze ci na ścianie tuż pod no­sem ja­kieś plugastwo.