W Pol­sce bi­je ser­ce świata.


w pol­sce-bi­-ser­-świata
norman daviesw pol­scebi­jeser­ceświataw pol­sce bi­jebi­je ser­ceser­ce świataw pol­sce bi­je ser­cebi­je ser­ce świataw pol­sce bi­je ser­ce świata

Choć nieraz mówię o dur­nej Pol­sce, wy­myślam na Pol­skę i Po­laków, to prze­cież tyl­ko Pol­sce służę.Choć w Pol­sce wszys­tko jest źle zbu­dowa­ne, lecz Pol­ki są zbu­dowa­ne wybornie.Wszys­tko co pol­skie jest mo­je: nicze­go się wyrzec nie mogę. Wol­no mi być dum­nym z te­go, co w Pol­sce jest wiel­kie, ale muszę przyjąć i upo­korze­nie, które spa­da na naród za to co jest w nim marne.My w Pol­sce nie zna­my pojęcia po­koju za wszelką cenę.Wpro­wadze­nie ko­muniz­mu w Pol­sce byłoby po­dob­ne do nałożenia siodła na krowę.W Pol­sce każdy powód jest dob­ry, żeby się na­pić, zwłaszcza po pro­mocyj­nych cenach.