W Pol­sce nie ma de­mok­racji ci z nis­kim sta­tusem społecznym jak i z chud­szym por­tfe­lem nig­dy nie będą mieli rac­ji Ps. To­muś im zarzu­ci roz­wiązłość , choćby i w ilości po­ciech , pa­ni z kios­ku roz­pa­sanie słow­ne , w naj­lep­szym wy­pad­ku zarzu­ci ich de­woc­jo­naliami wa­zelin ka od bel­fra po mszy.


w pol­sce-nie  de­mok­racji-z nis­kim-sta­tusem-społecznym-jak-i z chud­szym-por­tfe­lem-nig­dy-nie będą-mieli-rac­ji-ps
natalia(__upsw pol­scenie ma de­mok­racjiz nis­kimsta­tusemspołecznymjaki z chud­szympor­tfe­lemnig­dynie będąmielirac­jipsto­muś im zarzu­ciroz­wiązłość choćbyi w ilościpo­ciech pa­niz kios­kuroz­pa­saniesłow­ne w naj­lep­szymwy­pad­kuzarzu­ciichde­woc­jo­naliamiwa­zelinka od bel­frapo mszyw pol­sce nie ma de­mok­racjinie ma de­mok­racji cici z nis­kimz nis­kim sta­tusemsta­tusem społecznymspołecznym jakjak i z chud­szymi z chud­szym por­tfe­lempor­tfe­lem nig­dynig­dy nie będąnie będą mielimieli rac­jirac­ji psto­muś im zarzu­ci roz­wiązłość choćby i w ilościi w ilości po­ciech pa­ni z kios­kuz kios­ku roz­pa­sanieroz­pa­sanie słow­ne w naj­lep­szym wy­pad­kuwy­pad­ku zarzu­cizarzu­ci ichich de­woc­jo­naliamide­woc­jo­naliami wa­zelinwa­zelin ka od bel­fraka od bel­fra po mszyw pol­sce nie ma de­mok­racji cinie ma de­mok­racji ci z nis­kimci z nis­kim sta­tusemz nis­kim sta­tusem społecznymsta­tusem społecznym jakspołecznym jak i z chud­szymjak i z chud­szym por­tfe­lemi z chud­szym por­tfe­lem nig­dypor­tfe­lem nig­dy nie będąnig­dy nie będą mielinie będą mieli rac­jimieli rac­ji ps choćby i w ilości po­ciech pa­ni z kios­ku roz­pa­saniez kios­ku roz­pa­sanie słow­ne w naj­lep­szym wy­pad­ku zarzu­ciwy­pad­ku zarzu­ci ichzarzu­ci ich de­woc­jo­naliamiich de­woc­jo­naliami wa­zelinde­woc­jo­naliami wa­zelin ka od bel­frawa­zelin ka od bel­fra po mszy

Naj­lep­szym dla nas w życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nie z pesymizmem.By­cie naj­lep­szym jest ta­kie sa­mo jak by­cie śred­nim, a to jest tak sa­mo jak by­cie naj­gor­szym. To wszys­tko tyl­ko sta­ny by­tu. Liczy się to, jak da­na oso­ba czu­je się w swoim sta­nie i cze­mu się w nim znajduje.Pi­sanie jest naj­lep­szym nau­czy­cielem wymowy.Naj­lep­szym środ­kiem na usy­pianie roz­mo­wy jest ziewanie.O naj­lep­szym to­warzys­twie mówi się, że roz­mo­wa w nim pou­cza, a mil­cze­nie kształci.Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu.