W pol­skie la­to spo­cone za­pachem kon­wa­lii żądasz z prze­korą gwiaz­dek spa­dających nocą więc płynę żabką na skróty do Aus­tra­lii by zwinąć w cy­lin­der, które jeszcze migocą.


w pol­skie-­to-spo­cone-za­pachem-kon­wa­lii-żądasz-z prze­korą-gwiaz­dek-spa­dających-nocą-więc-płynę-żabką-na skróty
prajaszczurw pol­skiela­tospo­coneza­pachemkon­wa­liiżądaszz prze­korągwiaz­dekspa­dającychnocąwięcpłynężabkąna skrótydo aus­tra­liibyzwinąćw cy­lin­derktórejeszczemigocąw pol­skie la­tola­to spo­conespo­cone za­pachemza­pachem kon­wa­liikon­wa­lii żądaszżądasz z prze­korąz prze­korą gwiaz­dekgwiaz­dek spa­dającychspa­dających nocąnocą więcwięc płynępłynę żabkążabką na skrótyna skróty do aus­tra­liido aus­tra­lii byby zwinąćzwinąć w cy­lin­derktóre jeszczejeszcze migocąw pol­skie la­to spo­conela­to spo­cone za­pachemspo­cone za­pachem kon­wa­liiza­pachem kon­wa­lii żądaszkon­wa­lii żądasz z prze­korążądasz z prze­korą gwiaz­dekz prze­korą gwiaz­dek spa­dającychgwiaz­dek spa­dających nocąspa­dających nocą więcnocą więc płynęwięc płynę żabkąpłynę żabką na skrótyżabką na skróty do aus­tra­liina skróty do aus­tra­lii bydo aus­tra­lii by zwinąćby zwinąć w cy­lin­derktóre jeszcze migocą

Nie mam pol­skiej klawiatury, wiec wy­baczcie za te bzdury. Fraszka na zycie, To ge­neral­nie niez­le przezycie. Ludzie sta­raja sie byc bohaterami, A kon­cza na row­ni z zerami. Kla­mia, falszywi, Kaz­dy z nich szydzi. Ide spac, szko­da ga­dac, Ba­teria od lap­to­pa zaczy­na pa­dac. P:S. jes­tem w Ita­lii, in­na kal­wiatu­ra ..pzdr.Wszys­tko co pol­skie jest mo­je: nicze­go się wyrzec nie mogę. Wol­no mi być dum­nym z te­go, co w Pol­sce jest wiel­kie, ale muszę przyjąć i upo­korze­nie, które spa­da na naród za to co jest w nim marne.Nie wpuszcze­nie do nieba mu­zułmańskiego dziec­ka, które za życia nig­dy nie doświad­czyło Je­zusa i nie poz­nało je­go ewan­ge­lii, uważam za naj­większy grzech na kon­cie ka­tolic­kiego boga.Dam Ci kwiat­ki czte­ry Tak z prze­kory Kin­der­sztu­ba U mnie leży Chadzam ścieżką krętą Obok za­sad Na­wet prze­ciw Więc pod górkę życie le­ci Cza­sem nagnę się Aby za­raz spa­dać w dół Więc na przekór dam ci kwiatków Dwa i pół Naj­lep­szym spo­sobem na rozpędze­nie me­lan­cho­lii jest wi­dok kry­minal­ne­go pro­cesu, głupo­ta bo­wiem sędziów by­wa zaz­wyczaj niez­wykle ucieszna.Sztu­ka: myśl, treść - wstrząs, Burze­nie bas­ty­lii form -  Gol­go­ta Picnic.