W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia.


w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
herbert george wellsw przeszłośćprze­nosząnaswspom­nieniaa w przyszłość marzeniaw przeszłość prze­nosząprze­noszą nasnas wspom­nieniaw przeszłość prze­noszą nasprze­noszą nas wspom­nieniaw przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia

Za­mykam oczy by odpłynąć gdzieś w oceanach za­pom­nienia, czy na­pot­kam z lat daw­nych wspom­nienia ? Brąz i zieleń pod przym­knięty­mi po­wieka­mi...po­jawia się błękit... marzenia...Cza­sami przeszłość bo­li. Nie pozwól by wspom­nienia o To­bie również raniły.Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość.Po stra­cie ukocha­nej oso­by, naj­bar­dziej bolą wspom­nienia i nies­pełnione marzenia.Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Gdy­by ogień był w sta­nie usunąć niepot­rzeb­ne wspom­nienia, mo­ja przeszłość już daw­no stanęłaby w płomieniach. {19.02.2015}