w rodzi­nie wiel­kich skąpców. - byłeś u le­karza, gre­gor ? co u ciebie zna­lazł ? - pra­wie wszys­tko ! miałem je­denaście do­larów, dziesięć mu­siałem mu oddać 


w rodzi­nie-wiel­kich-skąpców-byłeś-u ­karza-gre­gor- co u ciebie-zna­lazł-pra­wie-wszys­tko- miałem-­denaście-do­larów
lovely-girlw rodzi­niewiel­kichskąpcówbyłeśu le­karzagre­gor co u ciebiezna­lazłpra­wiewszys­tko miałemje­denaściedo­larówdziesięćmu­siałemmu oddać w rodzi­nie wiel­kichwiel­kich skąpcówbyłeśbyłeś u le­karza co u ciebie zna­lazłzna­lazłpra­wiepra­wie wszys­tko miałem je­denaścieje­denaście do­larówdziesięć mu­siałemmu­siałem mu oddać w rodzi­nie wiel­kich skąpcówbyłeś u le­karza co u ciebie zna­lazłpra­wie wszys­tko miałem je­denaście do­larówdziesięć mu­siałem mu oddać 

Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Sta­wał się obiek­tem an­ty­semic­kich zacze­pek. Je­go rodzi­ce, którzy zaw­sze go o wszys­tko ob­wi­niali, bra­li stronę antysemitów. -Woody Allen
sta­wał ę-obiek­tem-an­ty­semic­kich-zacze­pek-je­go rodzi­-którzy-zaw­sze-go-o-wszys­tko-ob­wi­niali-bra­li-stronę-antysemitów
Bóg prag­nie, abyśmy uczci­wie roz­gry­wali naszą grę. To wszys­tko, cze­go Bóg od nas wy­maga: aby ludzie gra­li uczciwie. -Gilbert Keith Chesterton
bóg-prag­nie-abyśmy-uczci­wie-roz­gry­wali-naszą-grę-to wszys­tko-cze­go-bóg-od nas-wy­maga-aby ludzie-gra­li-uczciwie
Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś.. -malinowakawa
byłeś-moim-nu­merem-­den-moim-chłop­czy­kiem-bez-wad-za które­go-od­dałabym-życiebyłeś-bo wszys­tko-zniszczyłeś