W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi.


w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi
demokrytw rzeczy­wis­tościnie poz­na­jemynicze­gopo­nieważpraw­dakry­je sięw głębiw rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemynie poz­na­jemy nicze­gopo­nieważ praw­dapraw­da kry­je siękry­je się w głębiw rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­gopo­nieważ praw­da kry­je siępraw­da kry­je się w głębipo­nieważ praw­da kry­je się w głębi

Je­dynym źródłem i kry­terium poz­na­nia rzeczy­wis­tości są zmysły.Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd.Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę.Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................