w spoj­rze­niu mar­twe­go losu mój anioł z prochu powstaje deszcz łza­wych nut mil­knie w po­całun­ku twoich ust 


w spoj­rze­niu-mar­twe­go-losu-mój-anioł-z prochu-powstaje-deszcz-łza­wych-nut-mil­knie-w po­całun­ku-twoich-ust 
mac790w spoj­rze­niumar­twe­golosumójaniołz prochupowstajedeszczłza­wychnutmil­kniew po­całun­kutwoichust w spoj­rze­niu mar­twe­gomar­twe­go losulosu mójmój aniołanioł z prochuz prochu powstajepowstaje deszczdeszcz łza­wychłza­wych nutnut mil­kniemil­knie w po­całun­kuw po­całun­ku twoichtwoich ust w spoj­rze­niu mar­twe­go losumar­twe­go losu mójlosu mój aniołmój anioł z prochuanioł z prochu powstajez prochu powstaje deszczpowstaje deszcz łza­wychdeszcz łza­wych nutłza­wych nut mil­knienut mil­knie w po­całun­kumil­knie w po­całun­ku twoichw po­całun­ku twoich ust w spoj­rze­niu mar­twe­go losu mójmar­twe­go losu mój aniołlosu mój anioł z prochumój anioł z prochu powstajeanioł z prochu powstaje deszczz prochu powstaje deszcz łza­wychpowstaje deszcz łza­wych nutdeszcz łza­wych nut mil­kniełza­wych nut mil­knie w po­całun­kunut mil­knie w po­całun­ku twoichmil­knie w po­całun­ku twoich ust w spoj­rze­niu mar­twe­go losu mój aniołmar­twe­go losu mój anioł z prochulosu mój anioł z prochu powstajemój anioł z prochu powstaje deszczanioł z prochu powstaje deszcz łza­wychz prochu powstaje deszcz łza­wych nutpowstaje deszcz łza­wych nut mil­kniedeszcz łza­wych nut mil­knie w po­całun­kułza­wych nut mil­knie w po­całun­ku twoichnut mil­knie w po­całun­ku twoich ust