W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów.


w trak­cie-po­koju-sy­nowie-grze­bią-swoich-ojców-pod­czas-woj­ny-oj­co­wie-grze­bią-swoich-synów
herodotw trak­ciepo­kojusy­nowiegrze­biąswoichojcówpod­czaswoj­nyoj­co­wiesynóww trak­cie po­kojusy­nowie grze­biągrze­bią swoichswoich ojcówpod­czas woj­nyoj­co­wie grze­biągrze­bią swoichswoich synówsy­nowie grze­bią swoichgrze­bią swoich ojcówoj­co­wie grze­bią swoichgrze­bią swoich synówsy­nowie grze­bią swoich ojcówoj­co­wie grze­bią swoich synów

Gdy sy­nowie stają się gor­si od swoich ojców, woj­na jest kwes­tia czasu.Grze­siu się za­kochał w Oli­wii, Oli­wia nie chce Grzesia, Grze­siu płacze przez Oli­wię, Oli­wia śmieje się z Grzesia.Niektórzy lu­bią po­tykać się o włas­ne no­gi i krzyczeć, że cały czas mają pod górkę.Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku.Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców.