W twoich oczach widzę to dziec­ko, które od ra­zu pokochałeś i słyszę w duszy każde słowo, które wypowiadałeś, kiedy ja, nie pot­ra­fiłam Ci odpowiedzieć. Te­raz jes­tem już duża i chcę Ci powiedzieć. Ta­to, to Ty trzy­masz mnie przy życiu. Nie ważne jak da­leko będę, ono zaw­sze bi­je dla Ciebie.


w twoich-oczach-widzę-to dziec­ko-które-od ra­zu-pokochałeś-i-słyszę-w duszy-każde-słowo-które-wypowiadałeś-kiedy-ja
♥. skalon a.mw twoichoczachwidzęto dziec­koktóreod ra­zupokochałeśsłyszęw duszykażdesłowowypowiadałeśkiedyjanie pot­ra­fiłamci odpowiedziećte­razjes­temjużdużai chcęci powiedziećta­toto ty trzy­maszmnieprzyżyciunieważnejak da­lekobędęonozaw­szebi­jedlaciebiew twoich oczachoczach widzęwidzę to dziec­koktóre od ra­zuod ra­zu pokochałeśpokochałeś ii słyszęsłyszę w duszyw duszy każdekażde słowoktóre wypowiadałeśkiedy janie pot­ra­fiłam ci odpowiedziećte­raz jes­temjes­tem jużjuż dużaduża i chcęi chcę ci powiedziećto ty trzy­masz mniemnie przyprzy życiunie ważneważne jak da­lekojak da­leko będęono zaw­szezaw­sze bi­jebi­je dladla ciebiew twoich oczach widzęoczach widzę to dziec­koktóre od ra­zu pokochałeśod ra­zu pokochałeś ipokochałeś i słyszęi słyszę w duszysłyszę w duszy każdew duszy każde słowote­raz jes­tem jużjes­tem już dużajuż duża i chcęduża i chcę ci powiedziećto ty trzy­masz mnie przymnie przy życiunie ważne jak da­lekoważne jak da­leko będęono zaw­sze bi­jezaw­sze bi­je dlabi­je dla ciebie