W tym jed­nym jest racja, po­tem wódka i kolacja.


w tym-jed­nym-jest racja-po­tem-wódka-i kolacja
anja16w tymjed­nymjest racjapo­temwódkai kolacjaw tym jed­nymjed­nym jest racjapo­tem wódkawódka i kolacjaw tym jed­nym jest racjapo­tem wódka i kolacja

Wódka, to bardzo niedobry napój. Szczególnie niedobra wódka.http://www.kowbojki.pl/pokaz/w-czym-prostytutka-jest-lepsza-od-zony-25942 jak czy­tam ta­kie rzeczy tracę wiarę w ludzi, w war­tości... wszys­tko jest jed­nym wiel­kim śmieciem cza­sem tyl­ko za­winien­tym w ład­ne pazłotko... nie zmienia to jed­nak fak­tu ze to na­dal śmieć Jakże są piękni Wszys­cy w tym jed­nym smutku Ka­lekie serca.Nasz każdy wier­sz zaorzą pługiem, będą kar­tofle, po­tem wódka, bo nasze życie - za długie, a sztu­ka - za krótka.i jak his­to­ria oce­niła? że to ja jed­nak jes­tem pra­wowi­tym królem. Gdy po­zos­ta­li wro­gowie-no­mino­wani zaczęli się przek­rzy­kiwać kłębią się z cicha przepływający­mi impulsami ciągle w so­bie powielane py­tania o jed­nym dźwięku nag­ro­madzo­ne i zatrzymane w bo­jaźni niepew­nej duszy ma­lują dziw­ny grymas ze szklis­tym błyśnięciem gałek nie od­la­tują obojętnie lecz niewy­powie­dzianych nig­dy nie usłyszy jut­ro a one nie poz­nają odpowiedzi jed­nak upar­cie się rozsiadła w pieleszach me­go krużganku niep­roszo­na mat­ka głupich po­lubiła skrom­ne połacie i za­mie­szkała na ja­kiś czas bliżej nieokreślony ciepłym szep­tem raczy że w bi­ciu płoche­go serca us­ta za­mil­kną uczuciem...