W wieku sześciu lat chciałem zos­tać kucharką. Kiedy miałem siedem ? Na­poleonem. Odtąd mo­ja am­bicja nie przes­ta­wała rosnąć, po­dob­nie jak mo­ja ma­nia wiel­kości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Da­lim i zos­tałem nim.


w wieku-sześciu-lat-chciałem-zos­ć-kucharką-kiedy miałem-siedem- na­poleonem-odtąd mo­ja-am­bicja-nie przes­­wała-rosnąć
salvador dalíw wiekusześciulatchciałemzos­taćkucharkąkiedy miałemsiedem na­poleonemodtąd mo­jaam­bicjanie przes­ta­wałarosnąćpo­dob­niejak mo­jama­niawiel­kościgdy miałempiętnaściebyćda­limi zos­tałemnimw wieku sześciusześciu latlat chciałemchciałem zos­taćzos­tać kucharkąkiedy miałem siedemodtąd mo­ja am­bicjaam­bicja nie przes­ta­wałanie przes­ta­wała rosnąćpo­dob­nie jak mo­jajak mo­ja ma­niama­nia wiel­kościgdy miałem latlat piętnaściechciałem byćbyć da­limda­lim i zos­tałemi zos­tałem nimw wieku sześciu latsześciu lat chciałemlat chciałem zos­taćchciałem zos­tać kucharkąodtąd mo­ja am­bicja nie przes­ta­wałaam­bicja nie przes­ta­wała rosnąćpo­dob­nie jak mo­ja ma­niajak mo­ja ma­nia wiel­kościgdy miałem lat piętnaściechciałem być da­limbyć da­lim i zos­tałemda­lim i zos­tałem nim

Gdy byłem w twoim wieku, miałem szes­naście lat. -Woody Allen
gdy-byłem-w twoim-wieku-miałem-szes­naście-lat
Chciałem zos­tać poetą, ale wie­działem tyl­ko co to przemoc. -Krio
chciałem-zos­ć-poetą-ale-wie­działem-tyl­ko-co to przemoc
Człowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia. -Muhammad Ali
człowiek-który-w wieku-50 lat-pos­trze­ga-świat-tak-­mo-jak w wieku-20-zmar­no­wał-30 lat-swo­jego-życia
Kiedy dziew­czy­na ma piętnaście lat, niena­widzi mężczyzn i wszys­tkich chętnie by wy­mor­do­wała. A w dwa la­ta później roz­gląda się, czy któryś przy­pad­kiem nie ocalał. -Tadeusz Gicgier
kiedy-dziew­czy­na- piętnaście-lat-niena­widzi-mężczyzn-i wszys­tkich-chętnie-by wy­mor­do­wała-a w dwa-­-później-roz­gląda-ę
Gdy skończysz 18 lat, zos­ta­jesz pełno­let­nim. Do­rosłym będziesz do­piero po 30-tce. -Rima
gdy-skończysz-18 lat-zos­­jesz-pełno­let­nim-do­rosłym będziesz-do­piero-po 30-tce