w wyob­raź-nie  og­ra­niczeń-dla-te­go-możemy-so­bie-wyob­rażać-co chce­my-i kiedy-chce­my-~pa­weł-rychlica 
rychcikw wyob­raźninie ma og­ra­niczeńdlate­gomożemyso­biewyob­rażaćco chce­myi kiedychce­my~pa­wełrychlica w wyob­raźni nie ma og­ra­niczeńdla te­gote­go możemymożemy so­bieso­bie wyob­rażaćwyob­rażać co chce­myco chce­my i kiedy~pa­weł rychlica dla te­go możemyte­go możemy so­biemożemy so­bie wyob­rażaćso­bie wyob­rażać co chce­mywyob­rażać co chce­my i kiedydla te­go możemy so­biete­go możemy so­bie wyob­rażaćmożemy so­bie wyob­rażać co chce­myso­bie wyob­rażać co chce­my i kiedydla te­go możemy so­bie wyob­rażaćte­go możemy so­bie wyob­rażać co chce­mymożemy so­bie wyob­rażać co chce­my i kiedy

Ero­tyka to zaw­sze twór wyob­raźni, jed­nak wyob­raźni zain­spi­rowa­nej jakąś cielesnością.Kto wyob­raźnią wo­juje, w wyob­raźni ginie.Niet­rudno wyob­ra­zić so­bie wszys­tkie przedziw­ne skut­ki, ja­kie pot­ra­fią wy­wołać mo­ce wyob­raźni i niezachwianej uf­ności, zwłaszcza kiedy ok­reślają sto­sunek między leczącym a leczo­nym. Uz­dro­wienia przy­pisy­wane wpływo­wi pew­nych re­lik­wii są w is­to­cie za­led­wie dziełem in­spi­rowa­nej ni­mi wyob­raźni i uf­nej wiary. Znachorzy i fi­lozo­fowie wiedzą dob­rze, że gdy­by kos­teczki świętych za­mienić na zu­pełnie in­ne, cho­ry zaz­na jed­na­kowo dob­roczyn­nych działań, póki wie­rzyć będzie, iż chodzi o naj­praw­dziw­szą relikwię.