w zwier­ciad­le duszy pieśń łez zmy­wa mar­twą krew miłość która miała trwać aż nie ucichnie na zaw­sze wiatr już tyl­ko widzę w zim­nych mgłach ko­lej­ny rzut monetą gdzie wygrana zwod­niczym pro­mieniem niebios 


w zwier­ciad­-duszy-pieśń-łez-zmy­wa-mar­twą-krew-miłość-która-miała-trwać-aż-nie ucichnie-na zaw­sze-wiatr-już-tyl­ko-widzę
mac790w zwier­ciad­leduszypieśńłezzmy­wamar­twąkrewmiłośćktóramiałatrwaćnie ucichniena zaw­szewiatrjużtyl­kowidzęw zim­nychmgłachko­lej­nyrzutmonetągdziewygranazwod­niczympro­mieniemniebios w zwier­ciad­le duszyduszy pieśńpieśń łezłez zmy­wazmy­wa mar­twąmar­twą krewkrew miłośćmiłość któraktóra miałamiała trwaćtrwać ażaż nie ucichnienie ucichnie na zaw­szena zaw­sze wiatrwiatr jużjuż tyl­kotyl­ko widzęwidzę w zim­nychw zim­nych mgłachmgłach ko­lej­nyko­lej­ny rzutrzut monetąmonetą gdziegdzie wygranawygrana zwod­niczymzwod­niczym pro­mieniempro­mieniem niebios w zwier­ciad­le duszy pieśńduszy pieśń łezpieśń łez zmy­wałez zmy­wa mar­twązmy­wa mar­twą krewmar­twą krew miłośćkrew miłość któramiłość która miałaktóra miała trwaćmiała trwać ażtrwać aż nie ucichnieaż nie ucichnie na zaw­szenie ucichnie na zaw­sze wiatrna zaw­sze wiatr jużwiatr już tyl­kojuż tyl­ko widzętyl­ko widzę w zim­nychwidzę w zim­nych mgłachw zim­nych mgłach ko­lej­nymgłach ko­lej­ny rzutko­lej­ny rzut monetąrzut monetą gdziemonetą gdzie wygranagdzie wygrana zwod­niczymwygrana zwod­niczym pro­mieniemzwod­niczym pro­mieniem niebios 

Na­wet, gdy widzę siebie w krzy­wym zwier­ciad­le ciągle jes­tem ta­ki sam.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Dręczy mnie smu­tek no­cy let­niej Su­ma wszys­tkich nieuda­nych kroków Chciałabym móc przeżyć to wszys­tko le­piej Nie chce lądo­wać już w rynsztoku Po­woli tracę re­zon, widzę tyl­ko czerń Chwy­tam się słów jak­by miały mnie ocalić Każda ko­lej­na noc jak każdy no­wy dzień Życia pęd za­mie­rza mnie za­bić Ko­lej­ny raz mnie bo­li Widzę to obojętnie Za­dufa­na pa­ni swej wo­li Swój strach cho­wa skrzętnie Zaw­sze będzie tak, że ktoś stwier­dzi, że mu­si coś sprze­dać. Ce­lem mar­ke­tin­gu jest sprze­dawa­nie niepot­rzeb­nych rzeczy. Za­daniem mar­ke­tin­gu jest poz­na­nie i zro­zumienie klien­ta, jak również zo­rien­to­wanie się, czy pro­dukt lub usługa od­po­wiadają je­mu i sa­me się sprzedają.Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.Żar na ser­cu tli się po­wol­nym płomieniem. I żad­na z łez nie uga­si te­go.. nie uga­si tego. Lu­biłam te słowa że byłeś mój.. mój na zawsze. Je­dyne co mnie ba­wi to ze mój