Wózek dziecięcy Od­dam w dob­re ręce Nie używany 


wózek-dziecięcy-od­dam-w dob­re-rę-nie-używany 
chemik -awózekdziecięcyod­damw dob­reręcenieużywany wózek dziecięcydziecięcy od­damod­dam w dob­rew dob­re ręceręce nienie używany wózek dziecięcy od­damdziecięcy od­dam w dob­reod­dam w dob­re ręcew dob­re ręce nieręce nie używany wózek dziecięcy od­dam w dob­redziecięcy od­dam w dob­re ręceod­dam w dob­re ręce niew dob­re ręce nie używany wózek dziecięcy od­dam w dob­re ręcedziecięcy od­dam w dob­re ręce nieod­dam w dob­re ręce nie używany 

kiedyś odejdziesz i zos­ta­nie mi tyl­ko pus­ta biała kartka na której drżący­mi dłońmi na­piszę anons że od­dam w dob­re ręce nerki płuca serce Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie.Pat­rz dob­re­mu człowieko­wi na ręce, żeby ci przy­pad­kiem nic złego nie zrobił.Przys­tanąłeś w życiowym biegu aby od­począć i zauważyłeś mnie, wyrzu­coną z te­go biegu, bez­bronną i bliską śmier­ci .... Czy weźmiesz mnie na ręce i prze­konasz wszys­tkich, że dam radę zacząć od no­wa ? Wios­na przybiegła Słońce niebo rozświetla Dziecięcy uśmiech I obiecuję, kiedyś Ty po mnie za­wołasz. Wte­dy wstanę po­kor­nie, po­dam Ci rękę, dam dach nad głową, na­kar­mię. Wes­tchnę nieza­dowo­lona, wścieknę się nie raz, ale wie­czo­rem zgod­nie z przy­kazem po­dam le­ki. Na­zajut­rz za­wiozę do le­karza, przy­niosę fi­liżankę her­ba­ty, ku­pię To­bie wy­god­ne ciu­chy, ciepłe kap­cie. I choć nie raz jeszcze przez Ciebie zapłacze, to bądź pew­na. Kiedyś Ci ma­mo, to wszys­tko wybaczę.