Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści


węże-gu­bią-swoją-skórę-dla-ra­towa­nia-siebie-ludzie-gu­bią-siebie-dla-ra­towa­nia-skóry-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
riderwężegu­biąswojąskórędlara­towa­niasiebieludziesiebieskórycyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzez­nacze­niawęże gu­biągu­bią swojąswoją skóręskórę dladla ra­towa­niara­towa­nia siebieludzie gu­biągu­bią siebiesiebie dladla ra­towa­niara­towa­nia skóryz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przez­nacze­niawęże gu­bią swojągu­bią swoją skóręswoją skórę dlaskórę dla ra­towa­niadla ra­towa­nia siebieludzie gu­bią siebiegu­bią siebie dlasiebie dla ra­towa­niadla ra­towa­nia skóryz cyk­lu po­wieściwęże gu­bią swoją skóręgu­bią swoją skórę dlaswoją skórę dla ra­towa­niaskórę dla ra­towa­nia siebieludzie gu­bią siebie dlagu­bią siebie dla ra­towa­niasiebie dla ra­towa­nia skórywęże gu­bią swoją skórę dlagu­bią swoją skórę dla ra­towa­niaswoją skórę dla ra­towa­nia siebieludzie gu­bią siebie dla ra­towa­niagu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry

Pus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta. Z cyk­lu po­wieści
pus­te-słowa-lu­bią-wy­pełniać-us­-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Tyl­ko gdzienieg­dzie jest to, co dla nas znaczy wszys­tko. Z cyk­lu po­wieści
tyl­ko-gdzienieg­dzie-jest to-co dla-nas-znaczy-wszys­tko-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Ser­ce jest twier­dzą, która zaw­sze upa­da tyl­ko przez tych, których sa­ma do siebie wpuściła. Z cyk­lu po­wieści
ser­-jest twier­dzą-która-zaw­sze-upa­da-tyl­ko-przez-tych-których-­-do siebie-wpuśła-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Jak pro­sisz o gościnę i słyszysz sa­me od­mo­wy, po­zos­ta­je ci tyl­ko iść tym przykładem i nie brać ich do siebie. Z cyk­lu po­wieści
jak-pro­sisz-o gościnę-i słyszysz-­me-od­mo­wy-po­zos­­- tyl­ko-iść-tym-przykładem-i nie brać-ich-do siebie-z-cyk­lu-po­wieś
Kiedy od­po­wied­nia dłoń trzy­ma cię za rękę w żadną burzę nie stra­cisz głowy. Z cyk­lu po­wieści
kiedy-od­po­wied­nia-dłoń-trzy­-ę-za rękę-w żadną-burzę-nie stra­cisz-głowy-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
W sieci śmier­ci ni­ci z życia. Z cyk­lu po­wieści
w sieci-śmier­-­-z życia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia