wędrówka zaczęła się dawno naj­pierw pias­kowni­ca i wiaderko pal­ce pop­la­mione atramentem pier­wsza książka ro­wer nar­ty otar­te kolana pier­wszy łomot serca ple­cak góry i obo­lałe nogi wiel­ka miłość ktoś po­wie­dział tata zaczęli odchodzić ci których kochałeś spra­wy których nie chciałeś wspomnienia łzy gorące zgry­zoty ser­ce palące mo­men­ty uniesień i wzruszeń wciąż dalej choć włos biały pod kapeluszem *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki 


wędrówka-zaczęła ę-dawno-naj­pierw-pias­kowni­ca-i-wiaderko-pal­-pop­­mione-atramentem-pier­wsza-książka-ro­wer-nar­ty-otar­te
zibby77wędrówkazaczęła siędawnonaj­pierwpias­kowni­cawiaderkopal­cepop­la­mioneatramentempier­wszaksiążkaro­wernar­tyotar­tekolanapier­wszyłomotsercaple­cakgóryi obo­lałenogiwiel­kamiłośćktośpo­wie­działtatazaczęliodchodzićktórychkochałeśspra­wynie chciałeśwspomnieniałzygorącezgry­zotyser­cepalącemo­men­tyuniesieńi wzruszeńwciążdalejchoćwłosbiałypodkapeluszemdziałzamyśleniezbig­niewmałecki wędrówka zaczęła sięzaczęła się dawnodawno naj­pierwnaj­pierw pias­kowni­capias­kowni­ca ii wiaderkowiaderko pal­cepal­ce pop­la­mionepop­la­mione atramentematramentem pier­wszapier­wsza książkaksiążka ro­werro­wer nar­tynar­ty otar­teotar­te kolanakolana pier­wszypier­wszy łomotłomot sercaserca ple­cakple­cak górygóry i obo­lałei obo­lałe noginogi wiel­kawiel­ka miłośćmiłość ktośktoś po­wie­działpo­wie­dział tatatata zaczęlizaczęli odchodzićodchodzić cici którychktórych kochałeśkochałeś spra­wyspra­wy którychktórych nie chciałeśnie chciałeś wspomnieniawspomnienia łzyłzy gorącegorące zgry­zotyzgry­zoty ser­ceser­ce palącepalące mo­men­tymo­men­ty uniesieńuniesień i wzruszeńi wzruszeń wciążwciąż dalejdalej choćchoć włoswłos białybiały podpod kapeluszemkapeluszem ****** działzamyślenie ****** zbig­niewzbig­niew małecki wędrówka zaczęła się dawnozaczęła się dawno naj­pierwdawno naj­pierw pias­kowni­canaj­pierw pias­kowni­ca ipias­kowni­ca i wiaderkoi wiaderko pal­cewiaderko pal­ce pop­la­mionepal­ce pop­la­mione atramentempop­la­mione atramentem pier­wszaatramentem pier­wsza książkapier­wsza książka ro­werksiążka ro­wer nar­tyro­wer nar­ty otar­tenar­ty otar­te kolanaotar­te kolana pier­wszykolana pier­wszy łomotpier­wszy łomot sercałomot serca ple­cakserca ple­cak góryple­cak góry i obo­lałegóry i obo­lałe nogii obo­lałe nogi wiel­kanogi wiel­ka miłośćwiel­ka miłość ktośmiłość ktoś po­wie­działktoś po­wie­dział tatapo­wie­dział tata zaczęlitata zaczęli odchodzićzaczęli odchodzić ciodchodzić ci którychci których kochałeśktórych kochałeś spra­wykochałeś spra­wy którychspra­wy których nie chciałeśktórych nie chciałeś wspomnienianie chciałeś wspomnienia łzywspomnienia łzy gorącełzy gorące zgry­zotygorące zgry­zoty ser­cezgry­zoty ser­ce paląceser­ce palące mo­men­typalące mo­men­ty uniesieńmo­men­ty uniesień i wzruszeńuniesień i wzruszeń wciążi wzruszeń wciąż dalejwciąż dalej choćdalej choć włoschoć włos białywłos biały podbiały pod kapeluszempod kapeluszem ***kapeluszem *** działzamyślenie *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki uśmiech na twarzy jest do góry nogami odkąd odszedłeś ______________________________ ba­wię się dalej choć pier­wsze kroczki to ta­kie raczkowanie stanę na nogi płynie melodia poloneza za­hacza o drzewa fa­luje łąką za­myśliła się leszczyna wie­rzba płacząca opuściła jeszcze niżej swo­je gałęzie po­wiało tęsknotą za zapachem naszych łąk i lasów są na wy­ciągnięcie ręki tak blisko a tak daleko *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki dym z papierosa sączy się leniwie już wypaliłaś całą paczkę dzisiaj pal­ce nerwowo miętoszą os­tatni papieros myślisz że tym razem to był ostatni dni sączą się tak wolno każdy ot­wiera nową ranę nie masz od­wa­gi rzucić i odejść bez słowa ten papieros ta szansa na no­we jutro co będzie jak zgaśnie ... *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki