Właśnie człowiek nie będący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą.


właśnie-człowiek-nie-będący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi
stefan zweigwłaśnieczłowiekniebędącymężczyznąlubipodświadomiegraćjegorolęukrywającysweniedołęstwochętniepysznisięprzedludźmiswąsiłąwłaśnie człowiekczłowiek nienie będącybędący mężczyznąmężczyzną lubilubi podświadomiepodświadomie graćgrać jegojego rolęukrywający sweswe niedołęstwoniedołęstwo chętniechętnie pysznipyszni sięsię przedprzed ludźmiludźmi swąswą siłąwłaśnie człowiek nieczłowiek nie będącynie będący mężczyznąbędący mężczyzną lubimężczyzną lubi podświadomielubi podświadomie graćpodświadomie grać jegograć jego rolęa ukrywający sweukrywający swe niedołęstwoswe niedołęstwo chętnieniedołęstwo chętnie pysznichętnie pyszni siępyszni się przedsię przed ludźmiprzed ludźmi swąludźmi swą siłąwłaśnie człowiek nie będącyczłowiek nie będący mężczyznąnie będący mężczyzną lubibędący mężczyzną lubi podświadomiemężczyzną lubi podświadomie graćlubi podświadomie grać jegopodświadomie grać jego rolęa ukrywający swe niedołęstwoukrywający swe niedołęstwo chętnieswe niedołęstwo chętnie pyszniniedołęstwo chętnie pyszni sięchętnie pyszni się przedpyszni się przed ludźmisię przed ludźmi swąprzed ludźmi swą siłąwłaśnie człowiek nie będący mężczyznączłowiek nie będący mężczyzną lubinie będący mężczyzną lubi podświadomiebędący mężczyzną lubi podświadomie graćmężczyzną lubi podświadomie grać jegolubi podświadomie grać jego rolęa ukrywający swe niedołęstwo chętnieukrywający swe niedołęstwo chętnie pyszniswe niedołęstwo chętnie pyszni sięniedołęstwo chętnie pyszni się przedchętnie pyszni się przed ludźmipyszni się przed ludźmi swąsię przed ludźmi swą siłą

Właśnie człowiek niebędący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo, chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą. -Stefan Zweig
właśnie-człowiek-niebędący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi-swą
Nie lubi się ludzi przybłąkanych z innego czasu i właśnie dlatego nie lubi się rówieśników, którzy nie chcą umrzeć. -Maria Kuncewicz
nie-lubi-ę-ludzi-przybłąkanych-z-innego-czasu-i-właśnie-dlatego-nie-lubi-ę-rówieśników-którzy-nie-chcą-umrzeć
człowiek sil­ny nie pot­rze­bu­je miłości by twar­do stąpać po ziemi, on kocha całym ser­cem i z całą swą siłą oka­zu­je miłość innym  -Emilia Szumiło
człowiek-sil­ny-nie pot­rze­bu­-miłoś-by twar­do-stąpać-po ziemi-on-kocha-całym-ser­cem-i z całą-swą-łą-oka­zu­-miłość