...władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe.


władcy-którzy-chcieli-rządzić-despotycznie-zaczynali-zawsze-od-tego-aby-zjednoczyć-w-swojej-osobie-wszystkie-urzędy-wielu-zaś-królów-w
montesquieuwładcyktórzychcielirządzićdespotyczniezaczynalizawszeodtegoabyzjednoczyćswojejosobiewszystkieurzędywieluzaśkrólóweuropiewielkiegodnościpaństwowektórzy chcielichcieli rządzićrządzić despotyczniezaczynali zawszezawsze odod tegoaby zjednoczyćzjednoczyć ww swojejswojej osobieosobie wszystkiewszystkie urzędywielu zaśzaś królówkrólów ww europieeuropie wszystkiewszystkie wielkiewielkie godnościgodności państwowektórzy chcieli rządzićchcieli rządzić despotyczniezaczynali zawsze odzawsze od tegoaby zjednoczyć wzjednoczyć w swojejw swojej osobieswojej osobie wszystkieosobie wszystkie urzędywielu zaś królówzaś królów wkrólów w europiew europie wszystkieeuropie wszystkie wielkiewszystkie wielkie godnościwielkie godności państwowe

Odsunąć raz na zawsze na drugi plan wszystkie cele, wszystkie ideały, płonąć codziennie jak kadzidło na ołtarzu żony - i do tego własnej żony, to dla człowieka trochę za mało! -Henryk Sienkiewicz
odsunąć-raz-na-zawsze-na-drugi-plan-wszystkie-cele-wszystkie-ideały-płonąć-codziennie-jak-kadzidło-na-ołtarzu-żony-i-do-tego-własnej-żony
Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje zmierzają do jednego - aby zobaczyć nareszcie człowieka. -Stefan Wyszyński kard
wszystkie-tęsknoty-i-ideały-ludzkie-wszystkie-programy-i-rewolucje-zmierzają-do-jednego-aby-zobaczyć-nareszcie-człowieka
Za wszystkie głupstwa królów płacą ich narody. -Horacy
za-wszystkie-głupstwa-królów-płacą-ich-narody
Ból jest świętym aniołem - on to bardziej aniżeli wszystkie inne radości tego świata sprawił, iż wielu osiągnęło dojrzałość. -Adalbert Stifter
ból-jest-świętym-aniołem-on-to-bardziej-aniżeli-wszystkie-inne-radoś-tego-świata-sprawił-iż-wielu-osiągnęło-dojrzałość
Rzeczą uchybiającą godności męskiej, wkładać wszystkie siły duszy i serce w uczucia nieodwzajemnione. -Henryk Sienkiewicz
rzeczą-uchybiającą-godnoś-męskiej-wkładać-wszystkie-ły-duszy-i-serce-w-uczucia-nieodwzajemnione
Wszystkie dni są dobre, aby się urodzić, wszystkie dni są dobre, aby umrzeć. -Jan XXIII
wszystkie-dni-są-dobre-aby-ę-urodzić-wszystkie-dni-są-dobre-aby-umrzeć