Władcy o wiele więcej starają się, aby zdobyć dla siebie nowe obszary godziwymi lub niegodziwymi środkami, niż żeby dobrze rządzić tym, co już zdobyli.


władcy-o-wiele-więcej-starają-ę-aby-zdobyć-dla-siebie-nowe-obszary-godziwymi-lub-niegodziwymi-środkami-ż-żeby-dobrze-rządzić-tym-co-już
tomasz moruswładcywielewięcejstarająsięabyzdobyćdlasiebienoweobszarygodziwymilubniegodziwymiśrodkaminiżżebydobrzerządzićtymcojużzdobyliwładcy oo wielewiele więcejwięcej starająstarają sięaby zdobyćzdobyć dladla siebiesiebie nowenowe obszaryobszary godziwymigodziwymi lublub niegodziwyminiegodziwymi środkaminiż żebyżeby dobrzedobrze rządzićrządzić tymco jużjuż zdobyliwładcy o wieleo wiele więcejwiele więcej starająwięcej starają sięaby zdobyć dlazdobyć dla siebiedla siebie nowesiebie nowe obszarynowe obszary godziwymiobszary godziwymi lubgodziwymi lub niegodziwymilub niegodziwymi środkaminiż żeby dobrzeżeby dobrze rządzićdobrze rządzić tymco już zdobyli

Za ateizmem przemawia wiele argumentów. Więcej niż za religią. W gruncie rzeczy to logiczne, żeby być ateistą. Tak jak logiczne i rozumne jest to, żeby się nie zakochać... A przecież ludzie nie są w tym przypadku logiczni. Na szczęście.Za ateiz­mem prze­mawia wiele ar­gu­mentów. Więcej niż za re­ligią. W grun­cie rzeczy to lo­giczne, żeby być ateistą. Tak jak lo­giczne i ro­zum­ne jest to, żeby się nie za­kochać... A prze­cież ludzie nie są w tym wy­pad­ku lo­giczni. Na szczęście.W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie....władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe.Ka­wałek po kawałku zja­dam samą siebie Po­woli uby­wa mi ciała lecz duszy jak­by więcej Aby poz­nać siebie trze­ba cza­sem wyrzeczeń Ból przy­gotu­je mi  miej­sce w raju Niewidzial­na dla ludzi ślepych Pójdę da­lej przed siebie Wiem już kim jestem.Sukces nie ma nic wspólnego z tym, co osiągniesz w życiu lub zdobędziesz DLA SIEBIE. Jest on tym, co zrobisz DLA INNYCH.