Władza imponuje tylko małym ludziom.


władza-imponuje-tylko-łym-ludziom
stefan wyszyński kardwładzaimponujetylkomałymludziomwładza imponujeimponuje tylkotylko małymmałym ludziomwładza imponuje tylkoimponuje tylko małymtylko małym ludziomwładza imponuje tylko małymimponuje tylko małym ludziomwładza imponuje tylko małym ludziom

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem.Każda śmiała myśl wydaje się z początku gorsząca. Przynajmniej małym ludziom.Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było.Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.Napoleon był ostatnim małym kapralem. Odtąd są już tylko wielcy kaprale.