Wśród Was, Psorów, z te­go właśnie słynę, Choć fałsz to - iż mój umysł toporny; Ja wszak swoją tyl­ko drogą idę! Pod­pi­sano: Uczeń Niepokorny.


wśród-was-psorów-z te­go-właśnie-słynę-choć-fałsz-to - iż mój-umysł-toporny-ja-wszak-swoją-tyl­ko-drogą-idę-pod­pi­sano-uczeń
sirnobodywśródwaspsorówz te­gowłaśniesłynęchoćfałszto  iż mójumysłtopornyjawszakswojątyl­kodrogąidępod­pi­sanouczeńniepokornywśród wasz te­go właśniewłaśnie słynęchoć fałszumysł topornyja wszakwszak swojąswoją tyl­kotyl­ko drogądrogą idęuczeń niepokornyz te­go właśnie słynęja wszak swojąwszak swoją tyl­koswoją tyl­ko drogątyl­ko drogą idęja wszak swoją tyl­kowszak swoją tyl­ko drogąswoją tyl­ko drogą idęja wszak swoją tyl­ko drogąwszak swoją tyl­ko drogą idę

Idę,choć mrok widzę Idę,Bo nadzieja żywa Idę,i oddycham  -matijah
idęchoć-mrok-widzę-idębo-nadzieja-żywa-idęi-oddycham 
Choć tyłek Ci rośnie I brzuch Cię rozsadza A ciału bieliz­na i odzież zawadza Choć chle­bek mniej waży niż Twój je­den cycuszek To zjadłbym Cię całą - pod­pi­sano ŁAKOMCZUSZEK  -erzet
choć-tyłek-ci rośnie-i-brzuch-cię-rozsadza-a-ciału-bieliz­na-i odzież-zawadza-choć-chle­bek-mniej-waży-ż-twój-­den-cycuszek-to