Wśród ziele­ni na szpagacie Aby wys­chnąć wiszą ga­cie W słon­ku up­strzo­ne muchami Wiatr je pieści podmuchami Schnie bieliz­na na szpagacie Pies do muchy właśnie skacze Jak dos­koczy pod­rze gacie… Wiatr i muchy Podżegacze Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 


wśród-ziele­-na szpagacie-aby-wys­chnąć-wiszą-ga­cie-w-słon­ku-up­strzo­ne-muchami-wiatr- pieś-podmuchami-schnie-bieliz­na
ernest kawinwśródziele­nina szpagacieabywys­chnąćwisząga­ciesłon­kuup­strzo­nemuchamiwiatrje pieścipodmuchamischniebieliz­napiesdo muchywłaśnieskaczejakdos­koczypod­rzegacie…i muchypodżegaczeka­zimierzwinnickiwszel­kiepra­wazastrzeżone wśród ziele­niziele­ni na szpagaciena szpagacie abyaby wys­chnąćwys­chnąć wisząwiszą ga­ciega­cie ww słon­kusłon­ku up­strzo­neup­strzo­ne muchamimuchami wiatrwiatr je pieścije pieści podmuchamipodmuchami schnieschnie bieliz­nabieliz­na na szpagaciena szpagacie piespies do muchydo muchy właśniewłaśnie skaczeskacze jakjak dos­koczydos­koczy pod­rzepod­rze gacie…gacie… wiatrwiatr i muchyi muchy podżegaczepodżegacze ka­zimierzka­zimierz winnickiwinnicki (wszel­kie(wszel­kie pra­wapra­wa zastrzeżone) wśród ziele­ni na szpagacieziele­ni na szpagacie abyna szpagacie aby wys­chnąćaby wys­chnąć wisząwys­chnąć wiszą ga­ciewiszą ga­cie wga­cie w słon­kuw słon­ku up­strzo­nesłon­ku up­strzo­ne muchamiup­strzo­ne muchami wiatrmuchami wiatr je pieściwiatr je pieści podmuchamije pieści podmuchami schniepodmuchami schnie bieliz­naschnie bieliz­na na szpagaciebieliz­na na szpagacie piesna szpagacie pies do muchypies do muchy właśniedo muchy właśnie skaczewłaśnie skacze jakskacze jak dos­koczyjak dos­koczy pod­rzedos­koczy pod­rze gacie…pod­rze gacie… wiatrgacie… wiatr i muchywiatr i muchy podżegaczei muchy podżegacze ka­zimierzpodżegacze ka­zimierz winnickika­zimierz winnicki (wszel­kiewinnicki (wszel­kie pra­wa(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

po­lity­cy prawdę obnażcie śmiało ściągnij­cie gacie i wszys­tkim uczci­wie pokażcie gdzie wy naród macie Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) FLASZKA Flaszkę wi­na ku­piłem Flaszkę wi­na wy­piłem we­soło wo­koło Jak dob­rze zrobiłem Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Praszczu­ry mieli le­piej krzynę: Płaci­li je­no dziesięcinę! Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) TAK BYWA ano zdarza się panienkom kiedy za mąż chcą za prędko nie wiedzą ko­go biorą a po­tem ga­cie piorą a pan gdzieś hu­la z wędką Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Zejdź mi z dro­gi pros­ta­ku Rzekł san­dał do kamienia A ka­mień jak leżał tak leży I nic się nie zmienia Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) On pożądał, ona też On był Ba­lon, ona Jeż… Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)