W ciągłej przykładu i słowa postaci rozdawaj siebie samego swej braci. Mnóż się ty jeden przez czyny żyjące, a będą z Ciebie jednego... tysiące


w-ągłej-przykładu-i-słowa-postaci-rozdawaj-siebie-samego-swej-braci-mnóż-ę-ty-jeden-przez-czyny-żyją-a-będą-z-ciebie-jednego-tysią
zygmunt krasińskiciągłejprzykładusłowapostacirozdawajsiebiesamegoswejbracimnóżsiętyjedenprzezczynyżyjącebędąciebiejednegotysiącew ciągłejciągłej przykładuprzykładu ii słowasłowa postacipostaci rozdawajrozdawaj siebiesiebie samegosamego swejswej bracimnóż sięsię tyty jedenjeden przezprzez czynyczyny żyjącebędą zz ciebieciebie jednegojednego tysiącew ciągłej przykładuciągłej przykładu iprzykładu i słowai słowa postacisłowa postaci rozdawajpostaci rozdawaj siebierozdawaj siebie samegosiebie samego swejsamego swej bracimnóż się tysię ty jedenty jeden przezjeden przez czynyprzez czyny żyjącea będą zbędą z ciebiez ciebie jednegociebie jednego tysiącew ciągłej przykładu iciągłej przykładu i słowaprzykładu i słowa postacii słowa postaci rozdawajsłowa postaci rozdawaj siebiepostaci rozdawaj siebie samegorozdawaj siebie samego swejsiebie samego swej bracimnóż się ty jedensię ty jeden przezty jeden przez czynyjeden przez czyny żyjącea będą z ciebiebędą z ciebie jednegoz ciebie jednego tysiącew ciągłej przykładu i słowaciągłej przykładu i słowa postaciprzykładu i słowa postaci rozdawaji słowa postaci rozdawaj siebiesłowa postaci rozdawaj siebie samegopostaci rozdawaj siebie samego swejrozdawaj siebie samego swej bracimnóż się ty jeden przezsię ty jeden przez czynyty jeden przez czyny żyjącea będą z ciebie jednegobędą z ciebie jednego tysiące

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób Korzeń jest jeden, choć liści tysiące. Przez cały zakłamany młodości dzień kąpałem swoje kwiaty, swoje liście w słońcu, teraz się mogę w prawdy usunąć cień.Czy masz pojęcie, przez ile wcieleń musieliśmy przejść, aby zrozumieć po raz pierwszy, że istnieje coś więcej niż jedzenie, walka, czy władza w stadzie? Tysiące istnień, Jonathanie, dziesięć tysięcy. . . Wybieramy nasz następny świat przez to, czego nauczymy się w tym. . . Ale ty, Jonathanie, nauczyłeś się tak wiele jednego razu, że nie musiałeś przechodzić przez tysiąc istnień, aby dotrzeć do tego. - Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny Kobiety zostały przez naturę obdarzone wszystkim, co potrzebne do szczęśliwego życia. Muszą się tylko nauczać jednego: nie sprzedawać się poniżej swej wartości.Któż gwoli swej dobrej opinii nie poświęcił już kiedyś - siebie samego?