W łóżku najlepiej się myśli. Krew napływa do głowy i ożywia szare komórki. Dlatego w nocy ma się tyle pomysłów.


w-łóżku-najlepiej-ę-myśli-krew-napływa-do-głowy-i-ożywia-szare-komórki-dlatego-w-nocy-ę-tyle-pomysłów
francoise saganłóżkunajlepiejsięmyślikrewnapływadogłowyożywiaszarekomórkidlategonocytylepomysłóww łóżkułóżku najlepiejnajlepiej sięsię myślikrew napływanapływa dodo głowygłowy ii ożywiaożywia szareszare komórkidlatego ww nocynocy masię tyletyle pomysłóww łóżku najlepiejłóżku najlepiej sięnajlepiej się myślikrew napływa donapływa do głowydo głowy igłowy i ożywiai ożywia szareożywia szare komórkidlatego w nocyw nocy manocy ma sięma się tylesię tyle pomysłóww łóżku najlepiej sięłóżku najlepiej się myślikrew napływa do głowynapływa do głowy ido głowy i ożywiagłowy i ożywia szarei ożywia szare komórkidlatego w nocy maw nocy ma sięnocy ma się tylema się tyle pomysłóww łóżku najlepiej się myślikrew napływa do głowy inapływa do głowy i ożywiado głowy i ożywia szaregłowy i ożywia szare komórkidlatego w nocy ma sięw nocy ma się tylenocy ma się tyle pomysłów

przechodziłem przez plac czerwony nic nam nie przeszkadzało z matką za rękę szósta trzydzieści pięć nie sta­liśmy murem to nie był nasz pomysł drze­wa były ta­kie jak dziś i jeździły tramwaje boimy się waszych pomysłów rewolucji boimy się waszych myśli te­raz na pla­cu handlowym stoi ta kobieta ma to sa­mo spojrzenie nie możemy zag­rać w piłkę dlacze­go ciągle tam jest przy uli­cy wol­ności zmieniły się transparenty mój przy­jaciel te­go nie potrzebuje boimy się waszych pomysłów boimy się rewolucji boimy się waszych myśli boimy się rewolucji Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.Obudziłeś się dziś ra­no z ok­ropnym bólem głowy, nic nie pa­miętałeś z wczo­raj­szej nocy, ja­kiś fa­cet przy­niósł ci śniada­nie do łóżka, za­pytałeś go, jak się tu znalazłeś, ten się zaśmiał, mówiąc ci kochanie. Spraw­dziłeś swo­ja komórkę i oka­zało się że pisałeś, do swo­jej dziew­czy­ny, że się z te­go wyleczysz, zro­zumiałeś nag­le wte­dy, że znów się nie udało. Ko­lej­ny raz dałeś dupy...Wiecie dlaczego ładna dziewczyna musi być o godzinie ósmej wieczorem w łóżku? Dlatego, że o jedenastej musi wrócić do domu.Człowiek nie jest Kiedy sławny antropolog Karol Darwin stwierdził, że przetrwać mogą gatunki nie najinteligentniejsze, lecz te, które się najlepiej przystosują do zmian, z powodzeniem mógłby wtedy mieć na myśli firmy.