W świetle prawdziwego znaczenia wszystko, co ważne, staje się trywialne, tak jak całe życie wydaje się niczym wobec śmierci.


w-świetle-prawdziwego-znaczenia-wszystko-co-ważne-staje-ę-trywialne-tak-jak-całe-życie-wydaje-ę-niczym-wobec-śmierci
anonimświetleprawdziwegoznaczeniawszystkocoważnestajesiętrywialnetakjakcałeżyciewydajeniczymwobecśmierciw świetleświetle prawdziwegoprawdziwego znaczeniaznaczenia wszystkoco ważnestaje sięsię trywialnetak jakjak całecałe życieżycie wydajewydaje sięsię niczymniczym wobecwobec śmierciw świetle prawdziwegoświetle prawdziwego znaczeniaprawdziwego znaczenia wszystkostaje się trywialnetak jak całejak całe życiecałe życie wydajeżycie wydaje sięwydaje się niczymsię niczym wobecniczym wobec śmierciw świetle prawdziwego znaczeniaświetle prawdziwego znaczenia wszystkotak jak całe życiejak całe życie wydajecałe życie wydaje siężycie wydaje się niczymwydaje się niczym wobecsię niczym wobec śmierciw świetle prawdziwego znaczenia wszystkotak jak całe życie wydajejak całe życie wydaje sięcałe życie wydaje się niczymżycie wydaje się niczym wobecwydaje się niczym wobec śmierci

Stosunek poety do znaczenia to poszukiwanie dla niego formy. Tak etyka staje się estetyką. -Anna Pogonowska
stosunek-poety-do-znaczenia-to-poszukiwanie-dla-niego-formy-tak-etyka-staje-ę-estetyką
Czy zdarzyło ci się wejść do jakiegoś pokoju i zapomnieć po co tam poszedłeś? Wydaje mi się, że w ten właśnie sposób upływa całe życie psa. -Sue Murphy
czy-zdarzyło-ę-wejść-do-jakiegoś-pokoju-i-zapomnieć-po-co-tam-poszedłeś-wydaje-mi-ę-że-w-ten-właśnie-sposób-upływa-całe-życie-psa
Os­tatnie chwi­le, os­tatni pro­myk szczęścia - Nie ważne gdzie, lecz ważne z kim i dlaczego. Ma­my to jed­no życie, tak więc uczmy się z niego korzys­tać ra­zem z innymi. -AnDree
os­tatnie-chwi­-os­tatni-pro­myk-szczęścia-nie-ważne-gdzie-lecz-ważne-z kim-i dlaczego-ma­my-to jed­no-życie-tak-więc-uczmy ę
Szczęściem pisarza jest myśl, która cała staje się uczuciem, jest uczucie, które całe staje się myślą. -Tomasz Mann
szczęściem-pisarza-jest-myśl-która-cała-staje-ę-uczuciem-jest-uczucie-które-całe-staje-ę-myślą