W życiu możesz mieć wszystko co chcesz, bo jeśli tego nie masz, to znaczy że tego nie chciałeś!


w-życiu-możesz-mieć-wszystko-co-chcesz-bo-śli-tego-nie-masz-to-znaczy-że-tego-nie-chciałeś
bartek bżyciumożeszmiećwszystkocochceszbojeślitegoniemasztoznaczyżechciałeśw życiużyciu możeszmożesz miećmieć wszystkowszystko coco chceszbo jeślijeśli tegotego nienie maszznaczy żeże tegotego nienie chciałeśw życiu możeszżyciu możesz miećmożesz mieć wszystkomieć wszystko cowszystko co chceszbo jeśli tegojeśli tego nietego nie maszznaczy że tegoże tego nietego nie chciałeśw życiu możesz miećżyciu możesz mieć wszystkomożesz mieć wszystko comieć wszystko co chceszbo jeśli tego niejeśli tego nie maszznaczy że tego nieże tego nie chciałeśw życiu możesz mieć wszystkożyciu możesz mieć wszystko comożesz mieć wszystko co chceszbo jeśli tego nie maszznaczy że tego nie chciałeś

Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego miećMożesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcąJeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Dlacze­go ko­nie­cznie nie możesz mieć rac­ji tyl­ko dla­tego, że kil­ka mi­lionów ludzi sądzi, że jej nie masz.Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć to czego chcesz, najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz w siebie najprawdopodobniej, wcześniej czy później to osiągniesz.Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz.