W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu


w-życiu-nie-chodzi-o-czekanie-aż-burza-minie-chodzi-o-to-by-nauczyć-ę-ńczyć-w-deszczu
vivian greenżyciuniechodziczekanieburzaminie…chodzitobynauczyćsiętańczyćdeszczuw życiużyciu nienie chodzichodzi oo czekanieaż burzaburza minie…minie… chodzichodzi oby nauczyćnauczyć sięsię tańczyćtańczyć ww deszczuw życiu nieżyciu nie chodzinie chodzi ochodzi o czekanieaż burza minie…burza minie… chodziminie… chodzi oby nauczyć sięnauczyć się tańczyćsię tańczyć wtańczyć w deszczuw życiu nie chodziżyciu nie chodzi onie chodzi o czekanieaż burza minie… chodziburza minie… chodzi oby nauczyć się tańczyćnauczyć się tańczyć wsię tańczyć w deszczuw życiu nie chodzi ożyciu nie chodzi o czekanieaż burza minie… chodzi oby nauczyć się tańczyć wnauczyć się tańczyć w deszczu

W życiu, nie chodzi o to, żeby czuć się ofiarą, al­bo katem... W życiu chodzi o to, żeby z po­pełnianych błędów wy­ciągać mądre wnioski. A w tym wszys­tkim praw­da - leży zaw­sze gdzieś pośrodku...W życiu każde­go człowieka is­tnieje pun­kt zwrot­ny. Jest to ta chwi­la, kiedy człowiek mu­si sam siebie zaak­cepto­wać. Już nie chodzi o to ja­kim ma się stać. Chodzi o to ja­ki jest i ja­kim po­zos­ta­nie. Bar­dzo niewielu ludzi dos­trze­ga ten mo­ment i wy­ciąga z niego konsekwencje.Nie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy, chodzi o to by mieć to szczęście w duszy.Nie chodzi o to, by wygrać. Chodzi o to, by iść po trupach.Kiedy ktoś mówi, że nie chodzi o pieniądze, tyl­ko o za­sady, to wiedz, że chodzi o pieniądze.